Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Tydzie? na Cyprze
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Larnaka - stara cz??? miasta
Samolot czarterowy z Warszawy do Larnaki przylatuje na miejsce w ?rodku nocy. Z lotniska do centrum mo?na dosta? si? autobusem miejskim za 0,5 funta cypryjskiego lub taksówk? za 4 funty. Gdyby nie ta niewdzi?czna pora, drog? mo?na by?oby bez problemu pokona? piechot?. Szeroka aleja prowadzi wzd?u? brzegu s?onego jeziora, które w porze letniej jest niemal ca?kowicie wyschni?te. W oddali wida? zabytkowy meczet i muzu?ma?ski klasztor - ?wiadectwo kilkusetletniego panowania tureckiego.

Na Cyprze mo?na zreszt? spotka? ?lady wielu kultur. Ta trzecia co do wielko?ci wyspa na Morzu ?ródziemnym by?a przedmiotem ataków wci?? nowych naje?d?ców. Panowali tu Grecy, Persowie, Rzymianie, Bizantyjczycy, krzy?owcy, kupcy z Genui i Wenecji, Turcy, a na koniec Brytyjczycy. W 1960 roku Cypr uzyska? niepodleg?o??, ale ju? 14 lat pó?niej wojska tureckie zaj??y jego pó?nocn? cz???. Do dnia dzisiejszego wyspa jest przedzielona lini? demarkacyjn?. Cz??? turecka nie jest zbyt cz?sto odwiedzana przez turystów, natomiast cz??? grecka przez ca?y rok przyci?ga licznych przybyszów, w?ród których dominuj? Brytyjczycy i... Rosjanie. J?zyk angielski jest powszechnie stosowany i mo?na si? w nim porozumie? praktycznie wsz?dzie. Jest te? wiele napisów w j?zyku rosyjskim, restauracje wprowadzaj? rosyjskie menu, a nawet zatrudniaj? rosyjskoj?zyczne kelnerki.

Wyspa nie jest du?a i prawie wsz?dzie mo?na dotrze? w ci?gu jednego dnia. Liczne biura podró?y oferuj? wycieczki do najciekawszych zak?tków w cenie kilkudziesi?ciu euro. Osoby nie obawiaj?ce si? lewostronnego ruchu mog? wypo?yczy? samochód lub skuter. Mo?na te? wybra? wariant najta?szy - lokalne autobusy.

Agia Napa - 600-letnia sykomora
Moj? baz? wypadow? na Cyprze by?a Larnaka, a w?a?ciwie po?o?ona ok. 10 km od centrum jej cz??? wypoczynkowa (Larnaca Bay). Zalet? tego miejsca by? spokój i mniej zat?oczone pla?e. Znalezienie noclegu nie powinno sprawi? problemu. W zale?no?ci od zasobno?ci portfela mo?na wybra? jeden z eleganckich hoteli po?o?onych przy samym morzu, apartament w domu prywatnym lub pustawy kemping. Niektórzy Cypryjczycy sp?dzali noce po prostu na pla?y, zaje?d?aj?c tam samochodami i biesiaduj?c do ?witu. W Larnaca Bay nie brakuje restauracji, barów i sklepów. Do centrum mo?na dojecha? dosy? regularnie kursuj?cymi autobusami (bilet 0,5 funta cypryjskiego). Jedyny mankament stanowi? fakt, ?e autobusy je?dzi?y tylko do godzin popo?udniowych. Chc?c sp?dzi? w Larnace wieczór, trzeba by?o wraca? taksówk?.

Pierwszy wypad zrobi?am w?a?nie do centrum Larnaki. Autobusem dojecha?am do g?ównej promenady oddzielaj?cej pla?? od rz?du hoteli i restauracji. Ta wysadzana imponuj?cymi palmami aleja biegnie od portu do zabytkowego, tureckiego fortu. Za fortem zaczyna si? stara cz??? miasta, do podzia?u wyspy zamieszka?a g?ównie przez Turków. Budynki stoj? tu bardzo blisko morza, oddzielone od wody tylko w?sk? ulic?. Mo?na pospacerowa? po zau?kach, przy których stoj? pomalowane na bia?o parterowe i pi?trowe domy. Tury?ci ch?tnie ogl?daj? szesnastowieczny meczet z okalaj?cym go cmentarzem oraz ko?ció? ?w. ?azarza, b?d?cy najwa?niejszym zabytkiem w mie?cie.

Skaliste wybrze?e w Agia Napie
Po zwiedzeniu Larnaki wybra?am si? na jednodniow? wycieczk? do Agia Napy le??cej w po?udniowo-wschodniej cz??ci wyspy. Autobus z Larnaca Bay kosztowa? 2 funty i dowióz? mnie do ?cis?ego centrum tej znanej miejscowo?ci nadmorskiej. Droga wiod?a przez jedn? z dwóch pozosta?ych na wyspie brytyjskich baz wojskowych. Niedaleko przebiega linia demarkacyjna i po jej tureckiej stronie znajduje si? znana niegdy?, a dzi? podupad?a miejscowo?? nadmorska Famagusta. Zaj?cie Famagusty przyczyni?o si? do szybkiego rozwoju Agia Napy. Wzd?u? pi?knej, piaszczystej pla?y ci?gn? si? hotele. We wschodniej cz??ci miasta pla?a ko?czy si? i zaczyna si? malownicze, skaliste wybrze?e z dost?pnymi od strony morza grotami. Gór? prowadzi wygodna, drewniana ?cie?ka, pozwalaj?ca na spacer z pla?y bez obuwia. Spacerowicze zatrzymuj? si? przy charakterystycznym ?uku skalnym - wdzi?cznym obiekcie do fotografowania. W pobli?u ko?cowego przystanku autobusu z Larnaki znajduje si? najstarszy i, prawd? powiedziawszy, jedyny znacz?cy zabytek Agia Napy. Po?o?ony na szczycie niewielkiego wzgórza szesnastowieczny kompleks sakralny stanowi przyk?ad architektury weneckiej. W jego sk?ad wchodzi wykuty w skale ko?ció?, klasztor oraz marmurowa fontanna. Przy bramie wej?ciowej ro?nie imponuj?ca, pono? 600-letnia, sykomora.

 1 2 3 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Tej autorki: Atlanta - stolica Georgii Relacja z wycieczki po Albanii

Tekst i zdj?cia: Anna Lewczuk
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2004-01-07