Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Pa?stwo ?rodka od ?rodka
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku


Wst?p

Podró?uj?c tysi?ce kilometrów od domu, pracy, szko?y nabra?em sporego dystansu do tego, co robi?em dotychczas. Dystansu do pracy zawodowej, do edukacji, tzw. ?ycia i paru innych zasadniczych rzeczy. Wszystkim podró?uj?cym ?ycz? takich samych wra?e?. Ale to tak na marginesie.

Tekst, który w?a?nie czytasz, zawiera kilka przydatnych informacji dla wybieraj?cych si? do Chin.

Znajdziesz tu sporo po?ytecznych informacji, które musisz uzupe?ni? lektur? przewodników (nie by?o sensu przepisywa? przewodnika) i innych ?róde?. Nie ma tu ?adnych zdj??. Pami?tam, jak mnie pasjonowa?o ogl?danie wszystkich ludzi na tle Muru i innych atrakcji turystycznych... Poda?em za to na ko?cu adresy stron, gdzie s? m.in. zdj?cia. Wystarczaj?co dobre, ?eby ich nie powiela?...

Na ko?cu poda?em swój adres. Mo?esz pyta? o wszystko, co ma zwi?zek z Chinami i podró?owaniem w ogóle. Owocnej lektury!

Chiny u progu roku smoka

Wyprawa do Chin nie jest na pierwszym miejscu w rankingach popularno?ci biur podró?y nad Wis??. Wyjazd jest do?? drogi jak na polskie warunki. Oferta biur podró?y ogranicza si? do kilku najbardziej popularnych miejsc, obleganych przez turystów. Nie ma to, niestety, ?adnego zwi?zku z Chinami.

Wracaj?c z Pekinu spotkali?my grupk? Polaków, których pobyt w Chinach ogranicza? si? do czterech dni w Pekinie...

Kogo?, kto u?o?y? taki program, powinno ukara? si? kilkuletnim wi?zieniem. Dlatego zapewne Polacy - czy te? w ogóle obcokrajowcy - maj? zdecydowanie fa?szywy obraz Chin. Propaganda antychi?ska jest tak samo skuteczna jak komunistyczna. Przez Mur Chi?ski przedostaje si? na zewn?trz dok?adnie tyle, ile w?adze chc?, ?eby si? przedosta?o. Ostatnie lata przybli?y?y Chiny do reszty ?wiata, coraz popularniejszy jest Internet i inne wytwory zachodniej cywilizacji.

Wi?c jakie Chiny s? naprawd?? Trudno odpowiedzie? na to pytanie w kilku zdaniach. Pa?stwo ?rodka jest bardzo zró?nicowane. Wielkie miasta nie ró?ni? si? zbytnio od europejskich stolic. Stare Chiny mo?na dzi? znale?? tylko na prowincji. Dane statystyczne dot. tego kraju (pomijaj?c kwesti? ich wiarygodno?ci) s? niejasne i niewiele mo?na na ich podstawie powiedzie?. Trudno mówi? o ?redniej pensji, ?rednim standardzie ?ycia. Je?eli nawet dowiemy si?, ?e ?rednia pensja wynosi ok. 100 USD, to nie b?dzie to informacja wiele wnosz?ca. Zupe?nie inaczej wygl?da ?ycie w Pekinie i wielkich miastach (Szanghaju, Kantonie, Hongkongu), a zupe?nie inaczej na prowincji, na któr? zachodnie inwestycje jeszcze d?ugo nie dotr?.

Chiny s? ogromnym rynkiem zbytu. To karta przetargowa w rokowaniach z zachodnimi koncernami. Sytuacja Chi?czyków z roku na rok staje si? coraz lepsza. Si?a nabywcza pieni?dza jest do?? du?a, w Chinach nie ma inflacji, partia komunistyczna powoli wprowadza reformy gospodarcze. Jak grzyby po deszczu powstaj? ma?e firemki (np. warsztaty naprawy rowerów), sklepiki i inne. M?odzi Chi?czycy rozumiej?, ?e ich jedyn? szans? na nawi?zanie kontaktu z zachodem jest nauka angielskiego - prawie z ka?dym chi?skim studentem mo?na by?o zamieni? kilka s?ów po angielsku. Niektórzy Chi?czycy wyje?d?aj? na zachodnie stypendia, zdobywaj? prac? w zachodnich firmach.

 1 2 3 4 5 6 7 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Azja - relacja Chi?czycy podpatrywani z roweru Warto si? zorientowa?   Pozostałe...

Opracowanie: Miros?aw Grodzki
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2000-10-15