Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Irlandia - podró? do krainy deszczowców
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku


Informacje praktyczne

Daleko, cho? blisko

Do Irlandii mo?na polecie? samolotem (nie ma bezpo?rednich po??cze? z Polski do Dublina) w cenie ok. 1700 z?. Njataniej jest podobno dotrze? do Brukseli i stamt?d lot Ryanair. Mnie po przylocie pani na lotnisku bardzo dok?adnie odpyta?a po co przyjecha?am i kiedy zamierzam wyjecha?. Nie by?a to jednak pró?na ciekawo?? a sprawdzenie czy nie wybieram si? do pracy, bowiem w zwi?zku z ogromnym wzrostem gospodarczym w Irlandii kwitnie praca na czarno i bez trudu mo?na znale?? tutaj zatrudnienie. Z lotniska do centrum miasta s? miejskie autobusy - cena przejazdu 1,20 funta. Linia 46A ma ostatni przystanek w pobli?u O'Connell Str. - g?ównej ulicy miasta.

Mo?na te? dosta? si? autobusem lub stopem do Wielkiej Brytanii i stamt?d pojecha? dalej. Mo?na wreszcie dotrze? w?asnym samochodem, ale ceny promów s? zniech?caj?ce: podobno prom z Francji kosztuje ok. 300 funtów (1 funt irlandzki = ok. 5 z?)

Podró?owanie na miejscu

Autobusy Eireann oferuj? wiele po??cze? w ca?ym kraju, o cenach w miar? rozs?dnych. Przyk?adowo bilet z Dublina w obie strony wynosi: Galway - 10 funtów, Belfast - 12 , Cork - 17, Limerick - 14, Donegal 13. Bilet na trzy dni kosztuje 30 za? na 8 dni - 70 funtów. Inn? alternatyw? s? po??czenia kolejowe, aczkolwiek pozwala to tylko na odwiedziny du?ych miast. Je?d??c autobusami po mie?cie nale?y ka?dy przystanek traktowa? jak na ??danie i mie? odliczone pieni?dze za przejazd (p?aci si? wrzucaj?c do automatu obok kierowcy). Trzeba wiedzie? dok?d si? jedzie - cz?sto brakuje map i oznacze? na przystankach. Dla zwolenników bocznych ?cie?ek opcj? jest wynaj?cie samochodu. Potrzebna jest karta kredytowa lub gotówka i wa?ne prawo jazdy (polskie, mi?dzynarodowe nie jest wymagane). Wynajem ma?ego samochodu to wydatek rz?du 25 funtów dziennie (ceny zale?? te? od sezonu).

UWAGA: przy wynajmie warto dokona? wcze?niejszej rezerwacji np. przez internet, gdy? ?atwiej wtedy uzyska? korzystniejsz? cen?. Bywa i tak, i? przez telefon uzgadniana jest jedna cena, a potem przy odbiorze auta wpisywana wy?sza kwota z cennika. Po uprzejmym acz stanowczym przypomnieniu innych zasad ustalonych przez telefon panowie wpisali mi na kwicie "odda? cz??? kwoty przy zdaniu samochodu". I - co dziwniejsze - oddali. Pobierana jest te? kaucja za benzyn? w baku (ok. 30 funtów), zwracana je?li oddajemy samochód z pe?nym bakiem. Przed odbiorem samochodu nale?y zg?osi? wszelkie zauwa?one usterki (brak wycieraczki, wgniecenia) by nie obci??ono nas za uszkodzenie. No i koniecznie nale?y upewni? si? jakie ubezpieczenia obejmuje op?ata (najwa?niejsze s?: od kradzie?y i wypadku).


Puby

S? na ka?dym kroku. W ?rodku hektolitry piwa. Je?li powie si? "Guiness" oznacza to pó? litra (pint) w cenie ok. 2 funtów. S? puby turystyczne, miejscowe, z muzyk?, atmosfer?, jest nawet specjalna mapa Dublina z opisem co ciekawszych pubów (w cenie 1,5 funta). Generalnie dzieciom i nieletnim (poni?ej 21 lat) wst?p wzbroniony, niektóre puby nie wpuszczaj? dzieci dopiero od siódmej, cho? w miejscach turystycznych te ograniczenia nie dotycz? przyjezdnych. Je?li pub ma tzw. full licence to oznacza, ?e mo?na pi? przez ca?? noc, w przeciwnym razie wydawanie piwa ko?czy si? o 23.00 (przestrzegane).

Noclegi

Najta?sz? opcj? s? kempingi - w granicach 3-5 funtów za namiot. Bardzo u?yteczne s? hostele (w ca?ym kraju 145). Nie s? wymagane ?adne karty cz?onkowskie. Spis hosteli dost?pny jest w internecie i punktach informacji turystycznej. Cena za ?ó?ko w dormitorium: 6-9 funtów, w pokoju (dwuosobowym) 17 - 21. Ceny zale?? od sezonu (high season trwa prawdopodobnie od czerwca do wrze?nia). Wsz?dzie znale?? mo?na prywatne domy oferuj?ce noclegi B&B (bed & brekfast). Poza noclegiem daj? one mo?liwo?? poznania ludzi i wn?trz typowych (?) tutejszych domów. Ceny wynosz? od 13 do 30 funtów (cz??ciej bli?ej tej drugiej kwoty). W hostelach dzieci do lat 4 cz?sto mog? nocowa? bezp?atnie, jak jest gdzie indziej nie sprawdza?am, ale zawsze warto si? spyta? o zni?ki i rabaty rodzinne.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Irlandia Rowerem po Irlandii Rowerem po Irlandii   Pozostałe...
Tej autorki: Chiny zim? Laos - wyzwanie i przygoda Etiopia - powrót do raju   Pozostałe...

Opracowanie: Anna Olej

Autorka zaprasza na stronę: http://www.travelphoto.pl
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2001-09-28