Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Rowerem po Irlandii
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Irlandzka droga
Irlandia to prawdziwy raj dla rowerzystów. Jej urok przyci?ga co roku tysi?ce turystów, podró?uj?cych po wyspie na ró?ne sposoby - autobusem, poci?giem, samochodem. Nikt jednak nie pozna tego pi?knego kraju (innych tak?e!) tak dobrze jak w?a?ciciel dwóch kó?ek. On w?a?nie b?dzie zachwycony podró?uj?c po do?? p?askim, ale i urozmaiconym terenie, pustymi i dobrze utrzymanymi drogami. On te? b?dzie kl?? na nieprzewidywaln? pogod?, zastanawiaj?c si?, czy warto by?o tyle p?aci? za dojazd i utrzymanie tu, aby potem jecha? w deszczu, pod gór?, naprzeciw wiatrowi.

Nasz przewo?nik
Dojazd

Najszybciej oczywi?cie samolotem i przy odrobinie szcz??cia stosunkowo niedrogo. Latem 1999 roku bilet do Dublina w specjalnej ofercie SAS i Lufthansy (klasa ekonomiczna, wa?ny miesi?c, powrót po najbli?szym weekendzie, termin wykupu kilka dni przed wylotem, mo?liwo?? zmiany rezerwacji) kosztowa? nieca?e 300 dolarów. Lot odbywa si? przez Kopenhag? (SAS) lub Frankfurt (Lufthansa) i trwa mniej wi?cej 2 * dwie godziny + przesiadka.
W podobnej cenie przelot do Dublina oferowa?y linie British Midland, ale na zdecydowanie bardziej niekorzystnych warunkach (bilet APEX z terminem wykupu 24 godziny od rezerwacji, ?ci?le okre?lonymi datami lotów i bez mo?liwo?ci zwrotu).
Du?o d?u?sza (trzeba liczy? ze dwa dni), ale wcale nie du?o ta?sza jest podró? autobusem do Londynu i dalej brytyjskimi liniami do Dublina.

Atlas niemiecki
Mapy

Atlas samochodowy produkcji niemieckiej - do kupienia w Polsce, niestety do?? kiepski. Skala 1:300 000, ma?o dok?adny, odleg?o?ci, wbrew legendzie, podane w milach a nie w kilometrach.

Holiday map
Holiday map - skala 1:250 000, do kupienia na miejscu za jakie? 4-5 funtów. Charakter krajoznawczo-turystyczny - podobny do serii o?miu map regionów Polski PPWK. Pokrycie ca?ej Irlandii wymaga kupna czterech map albo bazuj?cego na nich atlasu za 12 funtów. Jedyny minus dla rowerzystów to brak odleg?o?ci.

Discovery series
Discovery series - bardzo dok?adna mapa topograficzna w skali 1:50 000, raczej dla tych co za nic nie chc? zab??dzi? na bezdro?ach. Ka?dy z 50 arkuszy do kupienia za 4-5 funtów.

Zjazd z prze??czy
Rowery

Nie zdecydowali?my si? na transport rowerów samolotem (mimo stosunkowo niewielkiej dop?aty, bodaj?e 30 dolarów za sztuk? w ka?d? stron?). Zamiast tego na miejscu wypo?yczyli?my dwa do?? solidne, trekingowe rowery firmy Raleigh typu Pioneer 18. Wypo?yczalnia Dublin Bike Tours nale?y do sieci Raleigh Rent-a-Bike (http://www.raleigh.ie/rent-a-bike.htm), obecnej od lat na ca?ych wyspach brytyjskich. Koszty dla studentów to 35 funtów od sztuki za tydzie?, pozostali p?ac? 40.
Mimo obowi?zuj?cego na wyspie ruchu lewostronnego kierownica by?a po w?a?ciwej stronie ;-) hamulce jednakowo? by?y zamienione.

Zobacz te?:

Ireland Rent a Bike http://www.irelandrentabike.com
Ireland: Cycling and Rent-a-Bike Information http://ireland.iol.ie/~discover/bike.htm
Rent-A-Bike from Flanagan's Cycles, Sligo http://www.cygo.ie/flanagans
Kearney Cycles - best value in bike rental in the West of Ireland http://indigo.ie/~mkearney

Irlandzki korek
Drogi

Zazwyczaj puste i dobrze utrzymane. Prawie zawsze tu? obok jezdni teren jest ju? prywatny i starannie ogrodzony. O charakterystycznej dla naszego kraju drodze przez las mo?na pomarzy? - czasem tylko trafiaj? si? ogólnodost?pne krzaki.
Kierowcy natomiast s? niezwykle wyrozumiali dla cyklistów, potrafi? cierpliwie jecha? z ty?u je?eli nie mog? wyprzedzi? szerokim ?ukiem. Podobnie jad?cy z naprzeciwka ust?puj? miejsca na w?skiej drodze.
Uwaga: odleg?o?ci na znakach podawane s? w milach b?d? kilometrach - w tym przypadku za liczb? dopisane jest km.

Kategorie dróg:

National Primary Road (ozn. N11) - du?y ruch, ale komfort jazdy poprawia szerokie pobocze
National Secondary Road (ozn. N71) - ruch jak wy?ej, infrastruktura jak ni?ej
Regional Road (ozn. R574) - niewielki ruch, szeroko?? wystarczaj?ca dla dwóch swobodnie mijaj?cych si? samochodów, pobocze je?li ju? to w?skie
Third Class Road - ruch znikomy, w?skie, ale dobrze utrzymane

Castlekeeran
Pogoda

Tajemnica zieleni Irlandii tkwi niestety w obfito?ci opadów. Deszczu mo?na si? spodziewa? codziennie, nawet po kilka razy. Z drugiej jednak strony przeci?tny deszcz trwa oko?o pó? godziny i zaraz potem ?wieci s?o?ce. Podczas naszego dwuipó?tygodniowego pobytu w sierpniu tylko raz popada?o d?u?ej - pó? dnia - a dni bezdeszczowe by?y ze trzy.
Na upa?y raczej nie ma co liczy?.

Zakupy
Pieni?dze i ceny

Walut? obowi?zuj?c? w Republice jest funt irlandzki, w Irlandii Pó?nocnej natomiast, troch? wi?cej od niego wart, funt szterling (banknoty tu u?ywane wszelako ró?ni? si? od angielskich).
Irlandia jest krajem drogim. Rozs?dne ceny produktów spo?ywczych da si? osi?gn?? jedynie kupuj?c du?e opakowania - trzylitrowe napoje czy pó?kilogramowe paczki herbatników.

Przyk?adowe ceny:

Woda/napój gazowany 3l - 0.99
Koszyk owoców 1kg - 1.29-1.69
Jab?ka 1kg - 0.99-1.58
Bagietka - 0.99
Herbatniki 400-600g - 0.59-0.99
Czekolada - 0.79

Nasz namiot
Noclegi

Najtaniej oczywi?cie w namiocie. Nawet tych co lubi? zatrzyma? si? na kempingu czy ko?o hostelu (dost?p do prysznica, kuchni) doba nie powinna kosztowa? wi?cej ni? 3 funty (czasem trzeba dop?aci? za prysznic). Ze wzgl?du na pogod? lepiej zabra? porz?dny namiot, któremu ca?onocny deszcz niestraszny.
Nocleg w kilkuosobowej sali w hostelu to wydatek rz?du 6-8 funtów. Ponad 150 hosteli rozsianych jest po ca?ej Irlandii, g?ównie jednak na obrze?ach wyspy. Czasem wi?c dystans pomi?dzy dwoma z nich mo?e by? trudny do pokonania w ci?gu jednego dnia.
W chyba ka?dej miejscowo?ci mo?na natomiast znale?? hotelik Bed & Breakfast, ale za przyjemno?? noclegu w takim miejscu trzeba ju? zap?aci? kilkana?cie funtów.

Zobacz te?:


Czasem trzeba przenie??
Poci?gi

O wiele przyjemniejsze ni? w naszym kraju. Rower da si? przewie?? bez problemu (wyj?tek to kolej podmiejska w Dublinie). Na jednej ze stacji, gdzie peron by? do?? krótki, zawiadowca specjalnie powiadomi? przez radio maszynist? aby ten zatrzyma? poci?g w sposób umo?liwiaj?cy wniesienie naszych maszyn.
Sie? kolejowa nie jest zbyt g?sta, ceny na irlandzkim poziomie.

Przyk?adowe ceny dla dwojga doros?ych z rowerami:

Republika Irlandii
Edgeworthstown - Sligo 25
Irlandia Pó?nocna
Derry - Coleraine 10.50
Coleraine - Belfast 10
Belfast - Dublin 42.50

Zobacz te?:

Iarnród Éireann - Train Services in Ireland http://www.irishrail.ie
Bus Éireann - National Bus Company of Ireland http://www.buseireann.ie

Graffiti w dzielnicy protestanckiej
Irlandia Pó?nocna

Warto zajrze?, chocia?by dla samej Giant's Causeway czy graffiti Derry i Belfastu. Granica pomi?dzy oboma krajami jest tej klasy co wewn?trz Unii Europejskiej, nam w ka?dym b?d? razie uda?o si? nie zauwa?y? momentu wjechania do Irlandii Pó?nocnej. Na ulicach czasami wida? opancerzone policyjne gaziki, ale o konflikcie ?wiadcz? tylko wszechobecne barwy obu stron - flagi, czerwono-granatowo-bia?e kraw??niki, graffiti.

The Thatch Pub
Inne

Kilka odsy?aczy do stron, które odwiedzili?my przed naszym wyjazdem:

Scandinavian Seaways http://www.scansea.com
GoIreland - Ireland's National Tourism Database http://www.goireland.com
niceOne Ireland's Internet Directory http://www.niceone.com
Ireland Travel, Bord Failte Ireland, Irish Tourist Board http://www.ireland.travel.ie/home/index.asp
Ambasada Irlandii http://www.irlandia.pl

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Irlandia - podró? do krainy deszczowców Irlandia Rowerem po Irlandii   Pozostałe...
Tych autorów: Targ wielb??dów w Rijadzie Madain Salih - saudyjska Petra Arabia Saudyjska   Pozostałe...

Opracowanie: Katarzyna ?uszczyk, Karol ?uszczyk

Autorzy zapraszają na stronę: http://www.galeria-inspiro.pl
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2000-07-14