Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Pod syberyjskim s?o?cem
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Je?li chodzi o autobusy, za które zap?acimy tyle samo ile za marszrutki, to od miejscowych uda?o mi si? dowiedzie?, ?e autobus z Mondów do Sliudianki je?d?? jedynie w ?rody i niedziele. Mog? potwierdzi?, ?e faktycznie w ?rod? oko?o 17.30, niedaleko za Mondami w stron? Orlika widzia?em autobus jad?cy z Orlika do U?an-Ude. O 12.30 codziennie odje?d?a prywatny przewóz do Mondów ze Sliudianki (pyta?em osobi?cie kierowcy).

Trasa na Munku Sardyk zaczyna si? na mo?cie na Bia?ym Irkucie oddalonym o 20 km od Mondów. Odleg?o?? t? mo?na pokona? pieszo lub z?apa? stopa. Z powrotem wracali?my stopem z?apanym ju? na mo?cie. Mi?e ma??e?stwo zawioz?o nas do miejscowo?ci Kyren, sk?d o 11.00 odje?d?a autobus do Sliudianki. Za osob? plus plecak do Ku?tuka p?aci si? 100 rubli.

W góry Chamar-Daban najlepiej dosta? si? autobusem lub marszrutk? z dworca autobusowego w Sliudiance. Autobus relacji Sliudianka-Ku?tuk odje?d?a o 8.15 w gór? miasta. My wysiadamy, a autobus zrobi p?tl? zaje?d?aj?c raz jeszcze raz na dworzec i jedzie do Ku?tuka.

W Sliudiacei warto wsi??? do kolei krugbajkalskiej jad?cej do Portu Bajka? oko?o 6 godzin (30 rubli) nad samym brzegiem Bajka?u, daj?c okazj? do podziwiania malowniczych widoków.

Z Portu Bajka? do Listwianki mo?na jedynie przep?yn??, ze wzgl?du na brak jakiegokolwiek mostu. Transport, prócz promów, oferuj? mieszka?cy posiadaj?cy motorówki. My wytargowali?my 150 rubli za 3 osoby.

Marszrutki Listwianka - Irkuck:
11.30, 13.30, 17.30.
Godziny odjazdów autobusów:
7.30, 11.00, 16.45, 18.00 (60 rubli).

Marszrutki Irkuck - Listwianka:
9.30, 11.30, 15.30, 17.00.
Od 4.VI.2004 r. Uruchomiono lini? Angarsk - Irkuck - Listwianka:
8.30, 9.50, 11.50.

Listwianka - Irkuck - Angarsk:
18.30, 20.30, 21.40.

Jak dosta? si? z Irkucka na Olchon?

Standardowo - autobusem lub marszrutk?. Autobusy odje?d?aj? o 8.10 i o 10.00, z tym ?e mo?e by? problem z biletami. Cena biletu do Chu?yru - 300 rubli.

My jechali?my z par? Austriaków do promu za 270 rubli/os prywatnym busem. Promy (bez op?at, oko?o 30 min) p?ywaj? cz?sto do pó?nych godzin wieczornych, nie tak jak napisano na rozk?adzie. Tu zacz?li?my nasz? w?drówk? do Chu?yru.

Chu?yr - Irkuck

O godz. 10.00 odje?d?a marszrutka nr 507. Cena: 300 rubli + 50 rubli z baga?. My postanowili?my pokona? t? tras? stopem, co nam si? szcz??liwie uda?o. Do miejscowo?ci Jelancy jechali?my na przyczepie ci??arówki, dalej zabra?o nas ma??e?stwo z Nowosybirska. Rzucili?my po symboliczne 40 rubli na benzyn?.

Z Irkucka do Moskwy wracali?my samolotem. Najta?sze przeloty oferuje Transaero (135$), Aeroflot jest najdro?szy - 200$. Na lot z Transaero nie by?o biletów ju? na miesi?c przed startem, dlatego wybrali?my Syberian Aerlines - 180$. Bilety kupili?my w Moskwie bezpo?rednio w biurze Syberian Airlines. Nic nie wysz?o z kupna biletu w Brze?ciu, gdzie w biurze podró?y Alantan Tur (ul. Maszerowa 67, tel. 0-162-25-80-60) poinformowano nas, ?e kupno biletu za po?rednictwem tej agencji jest do?? trudn? i d?ugotrwa?? operacj?. Ale mo?na próbowa?. Lot trwa? prawie 6 godzin, w komfortowych warunkach i do tego z dobrym, obfitym posi?kiem. Po wyl?dowaniu na lotnisku Domododiewo, od wczesnych godzin rannych do pó?nych wieczornych, z du?? cz?stotliwo?ci? dla pasa?erów z biletami kursuj? poci?gi do centrum do stacji Pawielieckaja (bezp?atnie)

Z Moskwy do Brze?cia jechali?my wagonem "obszczyj" za 470 rubli. Najlepiej zaj?? sobie miejsce sporo wcze?niej i po?o?y? plecak na ?ó?ku nad naszym miejscem siedz?cym, dzi?ki czemu mamy szans? na przespanie, a nie przesiedzenie nocy.

Wy?ywienie

Przygotowani na d?ugi pobyt w syberyjskich górach na wypraw? zabrali?my z Polski du?o produktów takich jak ry?, makaron, kasze, sosy, s?odycze, mleko w proszku, suchary, konserwy, kabanosy, sery itd. Na miejscu tj. w Moskwie, Irkucku, U?an-Ude, Slidiance nie ma najmniejszych problemów z uzupe?nieniem zapasów, gdzie znajdziemy dobrze zaopatrzone supermarkety. Sklepy odnajdziemy tak?e w Chu?yrze, Mondach, Kyrenie i innych miejscowo?ciach. Pierwotna dziko?? i charakter syberyjskich wsi, przynajmniej w tym do?? turystycznym regionie powoli odchodzi w przesz?o??. W Rosji bardzo drogie i niesmaczne s? kie?basy. Konserwy i zupki chi?skie równie? nie s? pierwszej jako?ci. Polecam zakupy w supermarkecie na Marksa niedaleko skrzy?owania z ul. Lenina.

W czasie podró?y transsybirem miejscowe babuszki sprzedaj? na stacjach smaczne i tanie posi?ki (patrz przyk?adowe ceny).

W drodze na Pik Czerskiego mo?na si? zaopatrzy? w chleb i inne podstawowe produkty w przydro?nych gostinicach. Podczas naszego pobytu budowano ma?e schronisko o charakterze kawiarni.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Azja - relacja Autostopem przez Rosj? Bajka? i okolice   Pozostałe...
Tego autora: 8 dni objazd + 8 dni wypoczynek W maju u Hucu?ów

Tekst: Andrzej Muszy?ski
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2005-07-18