Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Tobago. Na peryferiach Morza Karaibskiego
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku


Województwo karaibskie

Z przeprowadzonego przeze mnie niedawno na "reprezentatywnej grupie obywateli" badania opinii spo?ecznej wynika, ?e nazwa "Tobago" nie wywo?uje w?ród Polaków zbyt wielu skojarze?. Generalnie wiemy, ?e to jaki? egzotyczny skrawek l?du, cho? zupe?nie nie wiadomo, gdzie. Czasem na d?wi?k tego s?owa przychodz? na my?l wybory Miss ?wiata, przy czym niektórym dlatego, ?e kandydatki z Tobago s? ich zdaniem najbrzydsze w ca?ym gronie missek, a innym - wr?cz przeciwnie - dlatego, ?e tamtejsze dziewczyny s? pi?kne, a jedna nawet kiedy? wybory wygra?a. Zdarzaj? si? przypadki, gdy kto? przypomni sobie z lekcji geografii, ?e Tobago le?y obok Trynidadu, z którym tworzy jedno pa?stwo. A zupe?nym ju? wyj?tkiem s? osoby, które zdaj? sobie spraw? z tego, ?e wbrew pozorom dzieje Polski i Tobago mia?y w przesz?o?ci do?? znacz?cy punkt styku. Mianowicie (podaj? za Markiem Arpadem Kowalskim, www.opcja.pop.pl), od XVI w. a? do rozbiorów Polski, na terenach obecnej ?otwy i Estonii istnia?o ksi?stwo o d?wi?cznej nazwie Kurlandia. By?o ono lennem Polski, zale?nym od niej i podlegaj?cym jej zwierzchnictwu. W XVII w. w?adz? w Kurlandii przej?? ksi??? Jakub Kettler. Jako osoba, która zasmakowa?a ?wiata i zdoby?a we Francji, Anglii i Holandii do?wiadczenie w zakresie nowoczesnego zarz?dzania pa?stwem, ksi??? postanowi? poszuka? dla swego kraju mo?liwo?ci handlowych w odleg?ych rejonach ?wiata.

Po nabyciu dla Kurlandii terenów le??cych obecnie we wschodnioafryka?skiej Gambii, ok. 1650 r. Jakub Kettler wyruszy? na Karaiby. Bynajmniej nie uda? si? tam w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, a po to, by zdoby? dla swego ksi?stwa jaki? atrakcyjny kawa?ek wyspiarskiego tortu, rozdzielanego w tamtym czasie mi?dzy ówczesne mocarstwa. Jak zapewne si? domy?lacie, tym kawa?kiem by?o w?a?nie Tobago. ?lady obecno?ci Jakuba Kettlera i jego podw?adnych na Tobago s? widoczne do dzisiaj. Jedna z najwi?kszych zatok zachodniego wybrze?a wyspy nosi nazw? Great Courland Bay, za? w le??cym nad t? zatok? Plymouth jest nawet pomnik ku ich czci. Co wi?cej, jak wynika z tre?ci tablicy informacyjnej, stoj?cej przed tym pomnikiem, jeden z fortów nad dzisiejsz? zatok? Mt. Irvine Bay nosi? nazw? "Fort Casimir", czyli "Fort Kazimierz"!

Tak wi?c, nie wnikaj?c w szczegó?y co do tego, czy wyspa by?a w?asno?ci? Kurlandii w ca?o?ci, czy cz??ci - a nie jest to do ko?ca pewne - faktem jest, ?e w XVII w. jedna z najpi?kniejszych wysp Morza Karaibskiego zosta?a skolonizowana przez ksi?stwo, które wchodzi?o w sk?ad Rzeczpospolitej! Kto wie - gdyby nie wyj?tkowo natr?tni s?siedzi naszego kraju, którzy z niebywa?? cz?stotliwo?ci? i upodobaniem przekraczali na si?? nasze granice, wp?ywaj?c w destrukcyjny sposób na histori? Polski, by? mo?e dzisiaj na Tobago p?aci?oby si? z?otówkami...

Jazda bez trzymanki

Tobago to niewielka wyspa. W porównaniu z Trynidadem, który jest centrum polityczno-gospodarczym kraju, a zarazem najwi?ksz? wysp? Wschodnich Karaibów, to istny karze?. Niech nikt jednak nie my?li, ?e skoro wyspa jest ma?a, to zjechanie jej wzd?u? i wszerz to pestka. Nic z tych rzeczy. O ile po?udniowa cz??? wyspy le??ca poni?ej linii ??cz?cej Scarborough na wschodzie i Buccoo na zachodzie jest w miar? p?aska, o tyle tereny znajduj?ce si? powy?ej tej linii to prawdziwe wyzwanie dla osób zwiedzaj?cych Tobago. Nie chodzi mo?e o to, ?e jest tam wysoko, bo najwy?sze wzniesienie - Pigeon Peak - ma raptem 576 m n.p.m. Problemem jest to, ?e wij?ce si? wzd?u? wybrze?a oraz przecinaj?ce wn?trze wyspy drogi s? tak w?skie, strome, dziurawe i kr?te, a na dodatek nie najlepiej oznakowane, ?e jazda po nich mo?e by? niekiedy prawdziwym utrapieniem. Tym bardziej ?e w spadku po Brytyjczykach ruch na jezdni jest lewostronny. Co gorsze, wi?kszo?? samochodów w wypo?yczalniach ma automatyczn? skrzyni? biegów, która, owszem, sprawdza si? na autostradach, ale nie drogach przypominaj?cych tor kolejki górskiej. Przyk?adem niech b?dzie odcinek pomi?dzy Speyside i Charlotteville na pó?nocy wyspy. Podjazdy i zjazdy s? tam czasem tak strome, ?e albo samochód ledwo daje rad? wczo?ga? si? na szczyt, albo trzeba hamowa? tak mocno, ?e wewn?trz czu? sw?d palonej gumy.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Tobago
Tego autora: Tobago Wyspy Wschodnich Karaibów

Opracowanie: Bartek Skotak
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2004-04-12