Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Monachium dla tych, którzy nie lubi? latem zwiedza? miast
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Po wakacjach s?yszy si? cz?sto: "Mieli?my zamiar po drodze zwiedzi? to miasto, ale by? taki upa?, ?e nie chcia?o si? nam wje?d?a? w rozgrzane mury..." Ja w?a?nie wróci?am z Monachium, gdzie podobny dylemat mia?am w rekordowo upalny czerwcowy dzie?. Pomy?la?am, ?e przyjemnie by?oby sp?dzi? par? godzin w Parku Nimf - i teraz chcia?abym to poleci? wszystkim przeje?dzaj?cym przez po?udniowe Niemcy.

Nymphenburg to w?a?ciwie nie tylko park, ale ogromny zespó? pa?acowo-parkowy. ?atwo tam dojecha?. Park le?y na zachodnich obrze?ach Monachium. Dojazd prosto z autostrady, z dworca kolejowego tramwajami 16 i 17. Wst?p do parku jest bezp?atny.

G?ówny pa?ac pochodzi z roku 1664, kiedy to ksi??? Ferdynand Maria podarowa? go swojej ?onie z okazji urodzenia nast?pcy. W ci?gu 10-letniego ma??e?stwa rodzi?y si? wprawdzie dziewczynki, ale dopiero narodziny synka Maksymiliana Emanuela uszcz??liwi?o ojca. ?ona otrzyma?a letni pa?acyk poza murami miasta, a ?wi?ty Kajetan - ko?ció? Theatinerkirche w centrum miasta. Ten ?wi?towany syn, Maksymilian Emanuel, wyrós? na ambitnego ksi?cia, marz?cego o koronie cesarskiej. W roku 1688 zdoby? Belgrad i nazywany by? "pogromc? Turków". Jego drug? ?on? by?a córka króla Jana III Sobieskiego, Teresa Kunegunda. Naliczy?am trzy jej portrety w ró?nych pomieszczeniach pa?acu. Na ka?dym wygl?da inaczej - jakby portretowano nie t? sam? osob?. (Musz? zapyta? jakiego? historyka, jak to mo?liwe...) Losy polityczne Maksymiliana by?y burzliwie, wiele lat sp?dzi? na wygnaniu, a po powrocie do Monachium zaj?? si? rozbudow? pa?acu Nymphenburg.

Centraln? cz??? pa?acu stanowi?a "Kamienna" sala balowa. W prawym skrzydle mie?ci?y si? sale audiencyjne i pokoje prywatne pani. Lewe skrzyd?o przeznaczone by?o dla pana domu. Dzieci mieszka?y na pierwszym pi?trze.

Za czasów Maksymiliana powsta?y te? pa?acyki w lesie: pagoda, pustelnia ?wi?tej Magdaleny - w kszta?cie ruiny, i pa?acyk - ?a?nia (Badehaus, 1718). Ten pa?acyk by? pierwsz? kryt? p?ywalni? w Europie z podgrzewan? wod?. Obok p?ywalni, wyk?adanej marmurami, znajduje si? prze?liczny rokokowy salon, otoczony gabinetami w stylu chi?skim. W gabinetach chi?skie meble i tapety w dziwnych dla mego oka kompozycjach kolorystycznych, na przyk?ad ró?owo-turkusowych.

Pa?acyk po?o?ony jest malowniczo nad brzegiem jeziora i wyobra?a?am sobie, ?e po k?pieli towarzystwo przechadza?o si? nad jego brzegami. Sta?nik muzealny powiedzia? mi, ?e w tych czasach jeziora nie by?o. Dopiero 30 lat pó?niej doprowadzono z pobliskiej rzeki wod? i utworzono sztuczne jezioro. W tym czasie za?o?ono te? park w stylu francuskim: symetryczne kana?y, baseny, fontanny i kaskady tworz? uk?ady geometryczne z trawnikami, przyci?tymi drzewami i rze?bami z bukszpanu. Park ci?gle jeszcze wygl?da jak na obrazach Canaletta.

W tym czasie zbudowano te? pa?acyk dla ksi??nej Amalii (Amalienburg, 1734). Ksi??na Amalia odbiega?a od idea?u kobiecego swoich czasów: nie malowa?a si?, nie stroi?a, mówiono o niej, ?e woli towarzystwo psów ni? dam dworu. Na dachu pa?acyku zbudowano dla niej stanowisko strzeleckie, z którego strzela?a do zwierzyny. Jej ma??e?stwo by?o dramatyczne - ze scenami k?ótni i pojedna?. W jednej z sal wisz? portrety jej i m??a w strojach my?liwskich.

G?ówna, "Lustrzana" sala balowa jest rokokowa, lekka, jasnoniebiesko-srebrna. ?wiat?o wpada przez wielkie okna. Srebrna sztukateria na suficie i ?cianach jest prawie trójwymiarowa: amorki wyci?gaj? nagle nogi z sufitu, ze ?cian wystaje bro? my?liwska i zwieszaj? si? srebrne sieci. Srebrne dekoracje oznacza?y, ?e jest to pa?acyk prywatny, do spotka? z przyjació?mi - w odró?nieniu od bardziej oficjalnych okazji w z?otych salach g?ównego pa?acu Nymphenburg. Inne pomieszczenia s? w kolorach bladoniebieskim, szarym, bladoró?owym.

 1 2 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Katedra w Kolonii Manufaktura porcelany w Mi?ni Czekoladowe muzeum w Kolonii   Pozostałe...
Tej autorki: Afryka dla pocz?tkuj?cych - Pó?nocna Tanzania i Zanzibar 2005 Haga i Rotterdam Kraków dla cudzoziemców   Pozostałe...

Opracowanie: El?bieta Simon
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2001-06-22