Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Kilimand?aro
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Ja, na szczycie Kilimandzaro (5895 m n.p.m.), Tanzania
Na szczyt Kilimand?aro wszed?em 2 wrze?nia 1996. W trekkingu towarzyszyli mi: Anna Maria Szczypek oraz Piotr Regu?a. Korzystaj?c z naszych do?wiadcze?, chcia?bym przekaza? gar?? informacji, które mog? okaza? si? istotne dla planuj?cych zdoby? najwy?szy szczyt Afryki.

Pomimo i? szczyt Kilimand?aro znajduje si? na terytorium Tanzanii, znakomita wi?kszo?? turystów decyduje si? dotrze? tam poprzez stolic? Kenii - Nairobi. Wariant ten jest wygodniejszy i ta?szy.

Zasadnicz? cz??? kosztów wyjazdu stanowi? bilety lotnicze z Warszawy do Nairobi. Korzystaj?c z us?ug najwi?kszych przewo?ników za przelot na wspomnianej trasie zap?aci? trzeba 900-1000 dolarów. Zaoszcz?dzi? mo?na wybieraj?c np. linie kenijskie Kenya Airways lub bu?garskie Balkan. Jednak decyduj?c si? na ta?sz? opcj?, trzeba na w?asn? r?k? dotrze? do Frankfurtu lub Sofii. Przelot do Tanzanii (Dar - es - Salam lub wprost Kilimanjaro International Airport) jest kosztowniejszy. Warto pami?ta?, ?e op?ata lotniskowa (20 $) uiszczana przez opuszczaj?cych Nairobi nie jest wliczona w cen? biletu.

Niebagatelny udzia? w kosztach ma organizacja samego trekkingu. Tu wybra? nale?y jedn? z trzech podstawowych mo?liwo?ci. Mo?na wi?c jeszcze w Polsce zleci? przygotowanie ca?ego wyjazdu jednemu z wyspecjalizowanych biur podró?y. Mo?na polecie? do Nairobi, by tam skorzysta? z us?ug agencji turystycznej. Mo?na te? samodzielnie dotrze? do bram Kilimanjaro National Park (KNP). Wymienione mo?liwo?ci s? kolejno coraz ta?sze, ale i coraz k?opotliwsze. Niezale?ne, samodzielne wej?cie na teren KNP jest nielegalne. Wynaj?cie przewodnika jest obowi?zkowe, a zatrudnienie tragarzy i kucharza - zalecane. Liczba wej?? na obszar KNP jest ograniczona przez liczb? wolnych miejsc w schroniskach na trasie trekkingu. Osoby indywidualnie zmierzaj?ce a? do bram KNP powinny zatem liczy? si? z tym utrudnieniem. Agencje turystyczne zawsze rezerwuj? miejsca dla swoich klientów. Na najpopularniejszym szlaku trekkingowym Marangu Route znajduj? si? schroniska, które zlokalizowane zosta?y w odst?pach jednego dnia marszu. Na pozosta?ych trasach posiadanie namiotu mo?e okaza? si? niezb?dne. Nocleg w namiocie kosztuje tyle samo, co w schronisku. Odradzam podejmowanie prób nielegalnego przebywania na terenie KNP. Nad przestrzeganiem przepisów czuwaj? w parku uzbrojeni stra?nicy. Decyduj?c si? na konflikt z prawem, warto wiedzie?, i? w Tanzanii nie ma polskiej ambasady (uwaga redakcji z 2005-08-17: informacja nieaktualna - w Tanzanii jest polska ambasada).

Planuj?c wej?cie na Kilimand?aro wypada pami?ta? o du?ych ró?nicach wysoko?ci pokonywanych w stosunkowo krótkim czasie. G?ówne wej?cie do KNP - Marangu Gate - znajduje si? na wysoko?ci 1980 m n.p.m. Standardowy harmonogram trekkingu wyznacza na pierwszy nocleg schronisko Mandara (2700 m), a na drugi - Horombo (3700 m). Wieczorem trzeciego dnia osi?ga si? schronisko Kibo, po?o?one na wysoko?ci 4750 m n.p.m. Stamt?d, po bardzo krótkim odpoczynku - czyli oko?o pierwszej w nocy - wyruszy? nale?y w gór?, by wschód s?o?ca zobaczy? z g?ównego wierzcho?ka (Uhuru Peak - 5895 m n.p.m). Zatem w ci?gu trzech dni i jednej nocy pokona? trzeba niemal cztery tysi?ce metrów, co jest bardzo du?ym obci??eniem dla organizmu. Ju? w schronisku Kibo znakomita wi?kszo?? turystów odczuwa przykre dolegliwo?ci zwi?zane z chorob? wysoko?ciow?. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od przewodnika Allego Omary - z wej?cia na g?ówny wierzcho?ek rezygnuje po drodze oko?o 75% osób wyruszaj?cych z Kibo. Spo?ród wycofuj?cych si? po?owa nie osi?ga nawet Gillman's Point, czyli dolnej kraw?dzi krateru Kilimand?aro, po?o?onej na wysoko?ci 5685 m n.p.m. G?ówn? przyczyn? odwrotu s? na ogó? wspomniane dolegliwo?ci. Zmodyfikowany plan trekkingu przewiduje sp?dzenie dodatkowej nocy w Horombo. Rozszerzenie harmonogramu jest jednak kosztowne. Na "atak szczytowy" warto wybra? pe?ni? ksi??yca, którego ?wiat?o mo?e okaza? si? nieocenione w forsownym, nocnym podej?ciu. Wej?cia na szczyt w innych porach dnia s? znacznie rzadsze. Warstwa chmur bowiem do?? regularnie spowija wierzcho?ek ju? we wczesnych godzinach porannych, a konieczno?? zej?cia do Horombo nakazuje po?piech.

Kenijsk? wiz? otrzyma? mo?na na lotnisku w Nairobi; kosztuje ona 30 dolarów. Wiza ta pozwoli te? wjecha? na teren Kenii w drodze powrotnej z Kilimand?aro.

Tanie zakwaterowanie oferuje w Nairobi Miss Roche Campsite przy Third Parklands Avenue (obok Aga Khan Hospital). Nocleg w pokoju wieloosobowym kosztuje tam 200 KSh (1 dolar - 55 kenijskich szylingów). Kemping prowadzony jest przez Polk?, która wraz z rodzicami opu?ci?a kraj w roku 1939. Sprzed kempingu do centrum miasta (Lathema Road) odje?d?aj? tzw. taxi matatu, w których jednolita taryfa za przejazd na dowolnym odcinku wynosi 10 KSh. W pobli?u kempingu znajduje si? du?e centrum handlowe.

W Nairobi dzia?a przynajmniej kilkana?cie agencji turystycznych organizuj?cych trekkingi na Kilimand?aro. ?wiadcz? one us?ugi na ró?nym poziomie. Zaufanie wzbudza stosunkowo du?a agencja Come To Africa Safaris przy Standard Street, na trzecim pi?trze Rehema House (obok hotelu New Stanley). Dobre wra?enie robi nowo powsta?a agencja Maggie Tourist Services przy Kimathi Street, na trzecim pi?trze Corner House. Bez obaw mo?na te? chyba uda? si? do biura Dallago Tours & Safaris przy Koinange Street (Mercantile House, pokój 133). Ceny us?ug s? indywidualnie negocjowane z klientami. Ostatecznie uzgodniony koszt standardowego trekkingu na Kilimand?aro nie powinien przekroczy? 550 dolarów. Wymieniona kwota winna obejmowa?: transport z Nairobi do wej?cia na teren KNP i z powrotem, wy?ywienie oraz zakwaterowanie od opuszczenia Nairobi do powrotu, wszystkie op?aty parkowe, wynagrodzenie przewodnika, tragarzy i kucharza oraz ubezpieczenie. Pewn? kwot? od?o?y? mo?na na napiwki, których czasem wr?cz trudno unikn??. Wszelkie natomiast próby wy?udzenia dodatkowych op?at (np. w Moshi - za nocleg przed wej?ciem na obszar KNP) powinny spotka? si? ze stanowczym sprzeciwem.

Slonie w rezerwacie Masai Mara, Tanzania
Osobom zamierzaj?cym na w?asn? r?k? dotrze? do wej?cia do KNP polecam skorzystanie z mikrobusów Shuttle Services. Kursuj? one na trasie Nairobi-Namanga-Arusha-Moshi. Odje?d?aj? codziennie o godz. 8.30 z parkingu przy hotelu New Stanley. W Nairobi rezerwacj? biletów prowadzi wspomniane ju? Dallago Tours & Safaris. Biuro Shuttle Services w Moshi znajduje si? przy Kaunda Street (THB Building).

Przed wyjazdem na trekking warto odwiedzi? ambasad? Tanzanii w Nairobi (Continental House - róg Harambee Avenue i Uhuru Highway), gdzie za 20 dolarów mo?na otrzyma? wiz?. Do podania trzeba do??czy? dwa zdj?cia. Dope?nienie formalno?ci wizowych mo?na te? zleci? "swojej" agencji turystycznej. Wizy wystawiane s? równie? na przej?ciu granicznym w Namanga, lecz procedura ich uzyskania jest do?? czasoch?onna. Przypominam te? o konieczno?ci potwierdzenia biletów powrotnych u lokalnego przedstawiciela wybranych wcze?niej linii lotniczych.

Nairobi znajduje si? na opublikowanej przez tygodnik "Wprost" li?cie najniebezpieczniejszych miast ?wiata. W razie k?opotów mo?na skontaktowa? si? z polsk? ambasad? przy Kabarnet Road.

Przed wyjazdem z Polski warto zaopatrzy? si? w Lariam, czyli tabletki przeciw malarii. Jedno opakowanie, w którym znajduje si? 8 tabletek, kosztuje 180 z?. Na dwutygodniowy wyjazd dla jednej osoby przeznaczy? trzeba 4 tabletki. Recept? na Lariam otrzyma? mo?na w Poradni Medycyny Tropikalnej, a zrealizowa? j? w Aptece Wojewódzkiej. Wskazane jest te? zaszczepienie si? przeciwko ?ó?tej febrze. Szczepienia te prowadzi SANEPID w niektórych miastach wojewódzkich. Aby unikn?? zara?enia ameb?, nale?y w Afryce unika? spo?ywania nieprzegotowanej wody oraz surowych warzyw i owoców.

Wszystkim planuj?cym wyjazd na Kilimand?aro ?ycz? powodzenia.

 1 2 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Afryka dla pocz?tkuj?cych - Pó?nocna Tanzania i Zanzibar 2005 Droga przez malari? Afryka Wschodnia   Pozostałe...
Tego autora: Antarktyda. Dziennik podró?y Trekking do bazy pod Everestem Góra Ko?ciuszki   Pozostałe...

Opracowanie: Jakub Terakowski
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 1999-08-01