Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Trekking do bazy pod Everestem
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Kosztorys

Niniejszy kosztorys obejmuje wy??cznie wydatki bezpo?rednio zwi?zane z trekkingiem. Pomini?te zosta?y natomiast koszty po?rednie, takie jak np. zakup plecaka, ?piwora, obuwia, odzie?y, czy drobnego sprz?tu turystycznego.

Wydatki z?otówkowe:

- ubezpieczenie: 75 z? 1)

Wydatki dolarowe:

- bilet na samolot linii British Airways relacji Warszawa-Londyn-Delhi i z powrotem: 800 $ 2), 3)
- bilet na samolot linii Royal Nepal relacji Delhi-Kathmandu i z powrotem: 300 $
- op?ata lotniskowa w Kathmandu: 15 $
- bilet na helikopter relacji Lukla-Kathmandu: 85 $ 4)
- wiza nepalska: 30 $
- pozwolenie na trekking: 25 $
- bilet wst?pu na teren Sagarmatha National Park: 15 $
- bilet na autobus relacji Kathmandu-Jiri: 10 $
- prowizja dla agencji turystycznej: 15 $ 5)
- wy?ywienie i zakwaterowanie: 225 $ 6)
- inne wydatki: 50 $ 7)
RAZEM: 1570 $ 8)

1) Kosztorys uwzgl?dnia najni?sz? kwot? ubezpieczenia w jednej z ta?szych firm ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie nie jest obowi?zkowe.

2) Bilet w tej cenie dost?pny jest jedynie u niektórych agentów British Airways.

3) Aby obni?y? koszt wyjazdu, mo?na skorzysta? z us?ug ta?szych przewo?ników np. rumu?skiego Taromu czy bangladeskiego Bimanu.

4) Przewiduje si? w drodze powrotnej przelot helikopterem z Lukli do Kathmandu. Powrót na piechot? do Jiri tylko nieznacznie zmniejszy koszt wycieczki. Wyd?u?ony czas trekkingu (i tym samym czas pobytu w Nepalu) spowoduje bowiem wzrost kosztów o kwot? zbli?on? do ceny biletu na helikopter.

5) Przewiduje si? zlecenie agencji turystycznej po?rednictwa w uzyskaniu pozwolenia na trekking oraz w zakupie biletu na autobus do Jiri. Dope?nienie tych formalno?ci we w?asnym zakresie mo?e okaza? si? do?? czasoch?onne.

6) Kosztorys przewiduje wykorzystanie infrastruktury turystycznej istniej?cej zarówno w Kathmandu, jak i na trasie trekkingu do bazy pod Everestem. Tamtejsze zaplecze turystyczne zapewnia proste wy?ywienie i zakwaterowanie. Kosztorys uwzgl?dnia przeci?tne ceny dwóch ciep?ych posi?ków dziennie (typu: dal bhat, momo, chowmein, ziemniaki lub ry? z warzywami b?d? z kurczakiem) oraz przeci?tne ceny noclegów. W Kathmandu posi?ek w restauracji ?redniej kategorii (np. "Utse") kosztuje oko?o 120 rupii (1 dolar to oko?o 60 rupii), a nocleg w dwuosobowym pokoju (np. w hotelu "Pisang" lub "Star") - 250 rupii. Na trasie trekkingu posi?ek kosztuje oko?o 80 rupii, a nocleg w pokoju wieloosobowym - 30 rupii. Warto pami?ta? o pewnej rezerwie gotówkowej na wy?ywienie i zakwaterowanie (np. bochenek chleba kosztuje oko?o 30 rupii, s?oik d?emu - 60, a ciep?y prysznic na trasie trekkingu 30-60 rupii).
Koszt dziennego wy?ywienia i zakwaterowania wynosi zatem:
- w Kathmandu - 600 rupii (2 posi?ki, nocleg, rezerwa) = ok. 10 $
- na trekkingu - 300 rupii (2 posi?ki, nocleg, rezerwa) = ok. 5 $
W kosztorysie przewidziano na trasie trekkingu przygotowywanie herbaty oraz zup liofilizowanych we w?asnym zakresie (np. na maszynce gazowej typu "Bluet"). W czasie trekkingu zupy liofilizowane stanowi? dodatkowy, trzeci posi?ek, niezale?nie od dwóch zasadniczych, wspomnianych powy?ej. Na trekking warto zabra? ze sob? 12 opakowa? zup liofilizowanych. Jedno opakowanie kosztuje w Kathmandu oko?o 20 rupii. Na sam trekking zu?ywa si? oko?o pi?ciu pojemników z gazem. Przewo?enie tych pojemników na pok?adzie samolotu jest zabronione, konieczny jest wi?c zakup gazu w Nepalu. Jeden pojemnik kosztuje tam oko?o 350 rupii. Mimo wysokiej ceny, na trasie trekkingu przygotowanie herbaty czy zupki we w?asnym zakresie jest ta?sze od ich kupowania. Natomiast w samym Kathmandu u?ywanie gazu jest nieekonomiczne. Przyk?adowo, butelka wody mineralnej kosztuje oko?o 30 rupii. Ze wzgl?du na ryzyko zara?enia ameb? nale?y w Nepalu unika? spo?ywania nie przegotowanej wody. Natomiast bez obaw mo?na pi? wod? mineraln? z fabrycznie zaplombowanych pojemników. Ogó?em na gaz, napoje i zupki przeznaczy? trzeba oko?o 50$. Wi?kszo?? cen jest indywidualnie ustalana z klientem! Negocjowane mog? by? ceny niektórych noclegów, przejazdów, sprz?tu turystycznego, odzie?y, czy pami?tek. Plan wycieczki przewiduje przeznaczenie 6 dni (7 noclegów) na pobyt w Kathmandu oraz 22 dni (22 noclegi) na przej?cie trasy trekkingu. Zatem ca?kowity koszt wy?ywienia i zakwaterowania wynosi:
6 x 10 $ (6 dni i 6 noclegów w Kathmandu)
1 x 5 $ (ostatni nocleg w Kathmandu)
22 x 5 $ (22 dni i 22 noclegi na trasie trekkingu)
50 $ (gaz, napoje, zupki).
RAZEM: 225 $

7) Kosztorys uwzgl?dnia bardzo ograniczon? kwot? przeznaczon? na inne wydatki (np. prezenty, pami?tki, widokówki, mapy, ksi??ki, s?odycze, papierosy, alkohol, przejazdy na terenie Kathmandu). Zmniejszenie tej kwoty jest trudne, natomiast powi?kszenie zale?y od uznania, potrzeb i mo?liwo?ci uczestników wycieczki.

8) Kosztorys obejmuje wydatki niezb?dne, zatem ca?kowity, bezpo?redni koszt wycieczki nie mo?e by? mniejszy ni? 75 z? i 1570 $ (z zastrze?eniami zawartymi w odno?nikach: 1, 3, 4, 5, 7). Warto równocze?nie pami?ta? o awaryjnej rezerwie gotówkowej.

Plan wycieczki

Sugerowany termin: wiosna - przed monsunem lub jesie? - mi?dzy monsunem a opadami ?niegu.

Dzie? 1.. Godz. 10.55 - wylot z Warszawy samolotem linii British Airways. Godz. 13.30 - przylot do Londynu (port lotniczy Heathrow). Zmiana terminali. Godz. 18.00 - wylot z Londynu samolotem linii British Airways.

Dzie? 2.. Godz. 8.30 - przylot do Delhi. Godz. 16.15 - wylot z Delhi samolotem linii Royal Nepal Airlines. Godz. 17.40 - przylot do Kathmandu (port lotniczy Tribhuvan). Dope?nienie formalno?ci wizowych. Przejazd do hotelu (np. "Star" czy "Pisang" w dzielnicy Thamel). Zakwaterowanie.

Dzie? 3.. Zlecenie agencji turystycznej po?rednictwa w uzyskaniu pozwolenia na trekking oraz w zakupie biletów autobusowych na przejazd do Jiri. Wymiana dolarów (najkorzystniejszy kurs oferuj? sklepy z dywanami). Rekonfirmacja biletów powrotnych (w biurach: British Airways przy Kantipath Road oraz Royal Nepal Airlines przy New Road). Zwiedzanie Thamelu oraz Durbar Square.

Dzie? 4.. Zwiedzanie ?wi?tyni Pashupatinath oraz stupy Bodnath.

Dzie? 5.. Zwiedzanie ?wi?tyni Ma?p (Swayambunath). Zakupy (gaz, zupki liofilizowane). Odbiór pozwolenia na trekking wraz z zamówionymi biletami. Pakowanie. Pozostawienie zb?dnego ekwipunku w hotelowym depozycie.

Dzie? 6.. Godz. 7.00 - wyjazd z Kathmandu. Godz. 17.00 - przyjazd do Jiri. Nocleg w Jiri.

Dzie? 7.. Przej?cie z Jiri (1900 m) przez Chitre, Mali i Shivalaya do Sangbadanda (2240 m). Oko?o 7 godzin*.

Dzie? 8.. Marsz z Sangbadanda przez Deorali (2700 m) i Bhandar do wsi Kenja (1630 m). Oko?o 8 godzin*. Nocleg w hotelu "Everest".

Dzie? 9.. Trekking z Kenji przez Seti i Dakchu do Goyem (3155 m). Oko?o 8 godzin*.

Dzie? 10. Przekroczenie prze??czy Lamjura Bhanjyang (3530 m). Zej?cie przez Tragdobuk do Junbesi. Podej?cie do Sollung (2980 m). Oko?o 9 godzin*.

Dzie? 11. Sollung - Ringmo - prze??cz Tragsindo La (3070 m) - zwiedzanie buddyjskiego klasztoru Tragsindo Gompa - Manidingma (2200 m). Oko?o 7 godzin*.

Dzie? 12. Przej?cie przez pierwszy z wisz?cych mostów nad Dudh Koshi (1500 m), Jubing i osad? Karikhola do wsi Bupse (2500 m). Oko?o 7 godzin*. Zwiedzanie miejscowej ?wi?tyni.

Dzie? 13. Trekking z Bupse przez prze??cz Chutok La (2945 m) do Surkhe (2340 m). Oko?o 7 godzin*.

Dzie? 14. Marsz z Surkhe do Lukli (uwaga: g?ówny szlak trekkingowy omija Lukl?!). Rezerwacja biletów na 28. dzie? trekkingu na przelot helikopterem z Lukli do Kathmandu. Powrót na szlak we wsi Chablung. Przej?cie przez Ghat i Phakding do Benkar (2900 m). Oko?o 8 godzin*. W wypadku jednodniowego opó?nienia na dotychczasowej trasie mo?na kupi? bilet powrotny na 29. dzie? trekkingu (patrz te? dni: 27., 29. i 30.)

Dzie? 15. Benkar - Chumowa - Mondzo - wej?cie na teren Parku Narodowego Sagarmatha (zakup biletów wst?pu) - Jorsale - Namche Bazar (3440 m). Oko?o 6 godzin*. Zakwaterowanie w hotelu "View Lodge".

Dzie? 16. Przerwa rekreacyjno-aklimatyzacyjna. Dla ch?tnych wycieczka do hotelu "Everest View" oraz szerpa?skich osad Khunde i Khumjung.

Dzie? 17. Podej?cie do Tengpoche (3860 m). Oko?o 7 godzin*. Zwiedzanie buddyjskiego klasztoru.

Dzie? 18. Marsz z Tengpoche do Deboche. Podej?cie do klasztoru w Pangpoche Gompa (uwaga: g?ówny szlak trekkingowy omija klasztor!). Zwiedzanie. Powrót na szlak. Przej?cie do Pheriche (4250 m). Oko?o 7 godzin*. Zakwaterowanie w hotelu "Guest House".

Dzie? 19. Przerwa aklimatyzacyjna w trekkingu. Dla ch?tnych wycieczka do doliny Imja Khola. W zwi?zku z mo?liwo?ci? pojawienia si? choroby wysoko?ciowej, rezygnacja z przerwy aklimatyzacyjnej mo?e utrudni? lub nawet uniemo?liwi? dotarcie do celu trekkingu.

Dzie? 20 Etap z Pheriche do Lobuche (4930 m). Oko?o 6 godzin*.

Dzie? 21. Godz. 6.00 wymarsz z Lobuche. Trekking do Gorak Shep (5160 m); 3 godziny. Odpoczynek, posi?ek, zdeponowanie plecaków. Oko?o 11.00 wej?cie na lodowiec Khumbu. Oko?o 14.00 osi?gni?cie bazy pod Everestem (5400 m). Oko?o 17.00 powrót do Gorak Shep.

Dzie? 22. Godz. 7.00 wymarsz z Gorak Shep. Oko?o godz. 9.00 wej?cie na szczyt Kala Pattar (5545 m). Powrót do Gorak Shep oko?o 11.00. Odebranie plecaków. Zej?cie przez Lobuche do Pheriche (oko?o 6 godzin). Powy?szy plan przewiduje wej?cie na szczyt Kala Pattar bez obci??enia, osi?gni?cie wierzcho?ka wcze?nie rano, gdy widoczno?? jest najlepsza, i szybkie zej?cie na wysoko?? 4250 m n.p.m., dla unikni?cia dolegliwo?ci zwi?zanych z chorob? wysoko?ciow?.

Dzie? 23. Zej?cie do Tengpoche. Oko?o 5 godzin.

Dzie? 24. Powrót do Namche Bazar. Oko?o 5 godzin. Nocleg w hotelu "View Lodge".

Dzie? 25. Trekking z Namche Bazar przez Jorsale i Benkar do Phakding. Oko?o 5 godzin.

Dzie? 26. Etap z Phakding przez Chablung do Lukli. Oko?o 5 godzin. Zakwaterowanie w hotelu "Big New Lodge".

Dzie? 27. Odpoczynek w Lukli. Jest to dzie? rezerwowy, na wypadek ewentualnego opó?nienia na trasie trekkingu.

Dzie? 28. Godz. 9.00 - wylot z Lukli. Godz. 10.00 - przylot do Kathmandu. Powrót do hotelu. Zakwaterowanie. Odebranie ekwipunku z depozytu.

Dzie? 29. Zwiedzanie Patanu.

Dzie? 30. Zakupy. Pakowanie. Dni: 29. i 30. mog? by? traktowane jako rezerwowe, na wypadek wi?kszych opó?nie? w trekkingu lub k?opotów (np. niesprzyjaj?ce warunki atmosferyczne) w przelocie z Lukli do Kathmandu. W razie komplikacji nale?y odpowiednio modyfikowa? plany tych dni.

Dzie? 31. Godz. 9.15 - wylot z Kathmandu samolotem linii Royal Nepal Airlines. Godz. 10.40 - przylot do Delhi. Godz. 23.45 - wylot z Delhi samolotem linii British Airways. Osoby zaopatrzone uprzednio w wiz? indyjsk? mog? po?wi?ci? ten dzie? na zwiedzanie Delhi.

Dzie? 32. Godz. 7.00 - przylot do Londynu. Zmiana terminali. Godz. 11.45 wylot z Londynu samolotem linii British Airways. Godz. 14.50 przylot do Warszawy.

* Wszystkie czasy przej?cia poszczególnych etapów od Jiri do Lobuche (dni: 7 - 15, 17, 18 i 20) uwzgl?dniaj? godzinn? przerw? w marszu przeznaczon? na odpoczynek i spo?ycie ciep?ego posi?ku (zupa liofilizowana).

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Zobaczy? Nepal Nepalska przygoda Twarze Nepalu   Pozostałe...
Tego autora: Antarktyda. Dziennik podró?y Kilimand?aro Góra Ko?ciuszki   Pozostałe...

Opracowanie: Jakub Terakowski
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2000-03-19