Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Góra Ko?ciuszki
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Góra Ko?ciuszki widziana z Mount Kosciu?ko Lookout
Korzystaj?c z w?asnych do?wiadcze? chcia?bym przekaza? nieco praktycznych informacji osobom, zamierzaj?cym wej?? na najwy?szy szczyt Australii - Gór? Ko?ciuszki (Kosciusko Mountain) - 2228 m n.p.m. Góra Ko?ciuszki znajduje si? w masywie Gór ?nie?nych (Snowy Mountains), w odleg?o?ci oko?o 500 kilometrów na po?udniowy-zachód od Sydney. Stosunkowo niedrogie po??czenia z Sydney oferuj? australijskie linie lotnicze Qantas. Bilet na trasie: Warszawa - Frankfurt - Singapur - Sydney i z powrotem kosztuje poza sezonem oko?o 1100 USD. Tanie noclegi w Sydney proponuj? schroniska m?odzie?owe. Najwi?ksze z nich znajduje si? w samym centrum miasta, na rogu ulic Pitt i Rawson. Miejsce w najta?szym, wieloosobowym pokoju kosztuje 21 dolarów australijskich (AUD). Nocleg warto odpowiednio wcze?niej zarezerwowa?: telefonicznie - (02) 9281 9111, faksem - (02) 9281 9199, lub listownie - Sydney Central YHA, Cnr Pitt & Rawson St., Sydney NSW 2001. W bezpo?rednim s?siedztwie schroniska znajduje si? zarówno g?ówny dworzec kolejowy, jak i autobusowy. Z Sydney w stron? Gór ?nie?nych wiedzie pocz?tkowo autostrada nr 31 - Hume Highway. Kilkana?cie kilometrów za miejscowo?ci? Goulburn nale?y opu?ci? Hume Highway, skr?caj?c w lewo, w prowadz?c? do Canberry autostrad? nr 23 - Federal Highway. Z Canberry trzeba skierowa? si? prosto na po?udnie, pozostaj?c nadal na autostradzie nr 23, która na tym odcinku nazywa si? Monaro Highway. W miejscowo?ci Cooma nale?y skr?ci? w prawo, by przez Berridale oraz Jindabyne dotrze? do bram Kosciusko National Park. Za ka?dorazowy wjazd na teren parku prywatnym samochodem pobierana jest op?ata w wysoko?ci 12 AUD. Od bram parku do celu, którym jest niewielka osada Thredbo, pozosta?o ju? tylko kilka ostatnich kilometrów.

Thredbo stanowi optymalny punkt wypadowy dla zmierzaj?cych na szczyt Góry Ko?ciuszki. Osoby nie dysponuj?ce w?asnym ?rodkiem transportu mog? z Sydney do Thredbo dotrze? autobusem linii Greyhound - Pioneer. G?ówny dworzec autobusowy w Sydney znajduje si? przy Eddy Avenue, czyli w samym centrum miasta, blisko schroniska m?odzie?owego. Przed ka?d? podró?? nale?y odpowiednio wcze?niej zarezerwowa? bilet. Ca?odobowa rezerwacja miejsc w autobusach linii Greyhound - Pioneer prowadzona jest pod takim samym w ca?ej Australii numerem telefonu 132030. Koszt po??czenia jest równowarto?ci? rozmowy lokalnej. Podró? z Sydney do Thredbo trwa mniej wi?cej osiem godzin. Bilet w dwie strony kosztuje oko?o 130 AUD. Autobusy linii Greyhound - Pioneer odje?d?aj? z Sydney do Thredbo codziennie, z wyj?tkiem sobót, o godz. 8.00, a w niedziele tak?e o 15.00. Dodatkowo, w sezonie narciarskim, tras? t? obs?uguj? autobusy odje?d?aj?ce z Sydney codziennie o 10.00 oraz 22.30. Autobusy powrotne odje?d?aj? z Thredbo codziennie, z wyj?tkiem sobót, o godz. 8.00, a w pi?tki i niedziele tak?e o 16.00. W sezonie narciarskim kursuj? dodatkowe autobusy, odje?d?aj?ce z Thredbo codziennie o 8.30 oraz 18.30. W tym roku oficjalny sezon narciarski w Thredbo trwa od 6 czerwca do 7 pa?dziernika.

Przy okazji warto wspomnie?, i? w samym tylko Thredbo znajduje si? kilkana?cie czynnych zim? wyci?gów. Na okolicznych stokach zlokalizowane zosta?y liczne trasy zjazdowe, od najprostszych, po naprawd? trudne. W Nowej Po?udniowej Walii i Wiktorii obszary pokryte w zimie ?niegiem zajmuj? ??cznie powierzchni? wi?ksz? ni? w Szwajcarii. W Górach ?nie?nych pierwszy ?nieg pojawia si? zazwyczaj ju? w maju, a pojedyncze p?aty utrzymuj? si? nawet do stycznia. Klimat Gór ?nie?nych jest bardzo kapry?ny, a gwa?towne za?amania pogody s? typowe dla wszystkich pór roku.

Stosunkowo niedrogie zakwaterowanie w Thredbo oferuje schronisko m?odzie?owe, mieszcz?ce si? przy 8 Jack Adams Path, 400 metrów od ko?cowego przystanku autobusów linii Greyhound - Pioneer. Nocleg w najta?szym, czteroosobowym pokoju kosztuje poza sezonem narciarskim 18,00 AUD. W sezonie natomiast za to samo ?ó?ko zap?aci? trzeba a? 42,00 AUD. Schronisko nale?y do sieci Youth Hostels Association (YHA). Podobnie jednak jak pozosta?e schroniska tej sieci, jest dost?pne zarówno dla osób zrzeszonych w YHA, jak i nie zrzeszonych, tyle ?e cz?onkowie YHA p?ac? za ka?dy nocleg o kilka dolarów mniej ni? pozostali go?cie. Równie? linie Greyhound - Pioneer oferuj? posiadaczom legitymacji YHA 10% zni?ki na wszystkie przejazdy. Posiadacze ogólnodost?pnej mi?dzynarodowej legitymacji Polskiego Towarzystwa Schronisk M?odzie?owych s? uprawnieni do korzystania ze wspomnianych zni?ek. Miejsce w schronisku warto odpowiednio wcze?niej zarezerwowa?. W sezonie narciarskim rezerwacj? prowadzi Sydney YHA Membership and Travel Centre, przy 422 Kent Street, tel. (02) 9261 1111. Poza sezonem noclegi mo?na rezerwowa? bezpo?rednio w schronisku: telefonicznie - (064) 576376, faksem - (064) 576043, lub listownie - PO Box 100, Thredbo 2625. Recepcja czynna jest od 7.00 do 10.00 oraz od 16.30 do 21.00. Terminy zimowe mog? okaza? si? niedost?pne d?ugo przed sezonem, natomiast w pozosta?ych porach roku schronisko zazwyczaj dysponuje wolnymi miejscami. W schronisku obowi?zuje zakaz u?ywania w?asnych ?piworów. Personel zapewnia po?ciel i koce, wymagaj?c równocze?nie wypo?yczenia lub posiadania w?asnego prze?cierad?a. Powinno ono by? z?o?one wzd?u? i zszyte tak, by tworzy?o p?ócienny ?piwór. Kuchnia w schronisku dysponuje pe?nym wyposa?eniem, od sztu?ców, talerzy i naczy? poczynaj?c, a na kuchence gazowej i mikrofalowej oraz kilku lodówkach ko?cz?c. W Thredbo istnieje tylko jeden sklep spo?ywczy, a ceny w nim s? wyra?nie wy?sze od przeci?tnych. Najbli?sze du?e centrum handlowe znajduje si? w odleg?ym o oko?o 30 km Jindabyne.

Szczyt Góry Ko?ciuszki
Ró?nica poziomów pomi?dzy miejscowo?ci? Thredbo, po?o?on? na wysoko?ci oko?o 1350 m n.p.m. a szczytem Góry Ko?ciuszki wynosi blisko 900 metrów. Znakomita wi?kszo?? turystów niemal dwie trzecie ró?nicy wysoko?ci pokonuje korzystaj?c z czynnego przez ca?y rok wyci?gu narciarskiego. Doln? stacj? wyci?gu (Valley Terminal) ze stacj? górn? (Crackenback Terminal) ??cz? dwa bardzo efektownie poprowadzone szlaki turystyczne. Oba szlaki s? w przewodnikach opisywane jako szlaki zej?ciowe. Ich "jednokierunkowo??" nie jest jednak wymuszona przez przepisy obowi?zuj?ce na obszarze Kosciusko National Park. Jedynie powszechna tam sk?onno?? do unikania zb?dnego wysi?ku powoduje, i? ruch na tych szlakach jest nieznaczny w dó?, a wr?cz znikomy w gór?. Osobi?cie jednak z ca?ym przekonaniem rekomenduj? obie ?cie?ki. Id?cym w gór? sugeruj? wybranie krótszego, niebieskiego szlaku "Merritt�s Nature Track". Rozpoczyna si? on przy kortach tenisowych, po prawej stronie zabudowa? dolnej stacji wyci?gu. Szlak ma 5 km d?ugo?ci. Na jego przej?cie przeznaczy? trzeba dwie godziny spokojnego marszu. Szlak ko?czy si? obok budynku Crackenback Terminal. Znajduje si? tam najwy?ej w Australii po?o?ona restauracja, a ceny w niej s? proporcjonalne do wysoko?ci. Górn? stacj? wyci?gu ??czy ze szczytem Góry Ko?ciuszki bia?y szlak "Mt. Kosciusko Walk". 300 metrów ró?nicy wysoko?ci rozk?ada si? do?? równomiernie na niemal ca?ym 6-kilometrowym szlaku. Na przej?cie tego odcinka warto przeznaczy? kolejne 2 godziny. Przez pierwsze kilkaset metrów szlak prowadzi po wybrukowanym kostk? chodniku. Nast?pnie, a? do Rawson Pass, szlak wiedzie po mocnych, metalowych kratach, zawieszonych tu? nad powierzchni? ziemi. W strefie odpowiadaj?cej tatrza?skim halom, kraty te skutecznie chroni? gleb? przed erozj?, a ro?linno?? przed zadeptywaniem. Równocze?nie, a?urowa konstrukcja zapewnia rosn?cym pod spodem ro?linom dost?p do wody i ?wiat?a. "Metalowa ?cie?ka" ma oko?o 1,5 metra szeroko?ci. Ci?gnie si? nieprzerwan? wst?g? przez 4 kilometry, nieznacznie tylko szpec?c krajobraz. Br?zowe kraty, poprzerastane w wielu miejscach odporniejszymi gatunkami trawy, staj? si? na odleg?ym planie niemal niewidoczne. Ustawione na pocz?tku "metalowej ?cie?ki" plansze przekonuj?co t?umacz? zasadno?? jej istnienia. Na archiwalnych fotografiach zobaczy? mo?na t? sam? ?cie?k? przed po?o?eniem krat. Widok znajomy - szeroki pas rozdeptanej, zerodowanej i kompletnie zniszczonej ziemi - jak na Czerwonych Wierchach. Po oko?o 2 kilometrach ?cie?ka ?agodnie wyprowadza na p?ask? prze??cz. Znajduje si? tam punkt widokowy "Mt. Kosciusko Lookout", sk?d pierwszy raz zobaczy? mo?na Gór? Ko?ciuszki, w ca?ej jej skromnej okaza?o?ci. Z tej perspektywy Kosciusko Mountain faktycznie przypomina Kopiec Ko?ciuszki w Krakowie. Odcinek pomi?dzy Rawson Pass a wierzcho?kiem jest nieco bardziej stromy. Tam prace rekultywacyjne prowadzone s? od niedawna, a cz??? szlaku jest jeszcze zupe?nie zniszczona. Na szczycie Góry Ko?ciuszki znajduj? si? dwie tablice. Pierwsza z nich informuje, i? 15. lutego 1840 roku polski podró?nik Pawe? Edmund Strzelecki jako pierwszy bia?y cz?owiek wszed? na najwy?szy szczyt Australii i nazwa? go, kieruj?c si? podobie?stwem tej góry do Kopca Ko?ciuszki w Krakowie. Druga z tablic zosta?a wmurowana przez przedstawicieli polskiej placówki dyplomatycznej, w setn? rocznic? pierwszego wej?cia.

Na powrót ze szczytu do Crackenback Terminal w zupe?no?ci wystarczy 1,5 godziny. Stamt?d ju? tylko kilkana?cie minut jazdy wyci?giem dzieli mniej wytrwa?ych turystów od Thredbo. Ambitniejszym proponuj? efektownie poprowadzony, br?zowy szlak "Dead Horse Gap Walk". Rozpoczyna si? on przy górnej stacji wyci?gu i przez pierwsze kilkadziesi?t metrów prowadzi w gór?, razem ze szlakiem "Mt. Kosciusko Walk". Nast?pnie skr?ca w lewo, by szerokim ?ukiem sprowadzi? do doliny Thredbo River. "Dead Horse Gap Walk" rozci?ga si? na 10 kilometrów. Ko?czy si? w pobli?u pól golfowych, sk?d najkrótsza droga powrotna do Thredbo prowadzi prawym, 2-kilometrowym odga??zieniem zielonego szlaku "Riverside Walk". Na zej?cie z Crackenback Terminal do Thredbo przeznaczy? nale?y 2,5 godziny. Ogó?em, ca?a opisana droga ma 27 km, a na jej przej?cie potrzeba oko?o 8 godzin.

Panorama narysowana w roku 1862 przez Eugene von Guerard
Zapraszam serdecznie do wej?cia na najwy?szy szczyt najmniejszego kontynentu!


O tych krajach: Australia Melbourne i okolice Jesie? w Granitowej Krainie   Pozostałe...
Tego autora: Antarktyda. Dziennik podró?y Trekking do bazy pod Everestem Kilimand?aro   Pozostałe...

Opracowanie: Jakub Terakowski
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 1999-06-13