Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Bornholm na rowerze
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

P?askie wybrze?e granitowe
Wybrze?e

Wybrze?e jest zdecydowanie najciekawsz? atrakcj? wyspy. Objazd jej, wraz ze zwiedzaniem atrakcji turystycznych zajmuje trzy dni. Do niew?tpliwych pere?ek zaliczy? nale?y nadmorskie miasta, zw?aszcza te na wschodnim wybrze?u. Svaneke, Gudhjem i Allinge pe?ne s? swoistego klimatu i pozbawione ca?kowicie nowoczesnej zabudowy (a je?li ju? takowa jest, ca?kowicie nawi?zuje do starych tradycji), z ma?ymi portami os?oni?tymi od morza granitowymi falochronami.

Rower w ka?dej z tych miejscowo?ci mo?na swobodnie zostawi? gdziekolwiek i nie zamykawszy go, mo?na uda? si? na przechadzk? po w?skich uliczkach, szukaj?c miejscowego r?kodzie?a, z którego wyspa ta szczególnie s?ynie. Jazda od miasteczka do miasteczka wcale nie nale?y do ?atwej. Wyspa jest pofa?dowana, a podjazdy cho? nied?ugie potrafi? da? si? we znaki rowerzy?cie, zw?aszcza, gdy ca?y dobytek musi wie?? ze sob?. Noclegi na polach namiotowych nie nale?? do tanich. Na pocz?tek nale?y wykupi? kart? kampingow?, wa?n? przez rok w ca?ej Skandynawii. Pó?niej za nocleg trzeba zap?aci? oko?o 40z? (1 osoba + 1 namiot). Jak dla nas na wyspie by?o drogo i kto chce sp?dzi? ten czas tanio, musi przywie?? jedzenie ze sob?. Ceny obiadów w restauracji zaczynaj? si? od 90 z?otych, ma?e piwo w restauracji kosztuje oko?o 17 z?, a miejscowy przysmak tzw. "s?o?ce nad Gudhjem", czyli przystawka w sk?ad, której wchodzi: razowy chleb, w?dzony ?led?, surowe ?ó?tko jajka, cebula i szczypiorek kosztuje 19 z?.

Svaneke
Co jaki? czas nale?y skr?ci? z g?ównej drogi, by odwiedzi? lokaln? atrakcj?. S? to klify, w?wóz poro?ni?ty miejscowym lasem, ?redniowieczne ko?cio?y-rotundy i wiele innych. W ko?cu docieramy na p?askowy? Hammeren, na pó?nocnym kra?cu wyspy, który stanowi niemal?e ods?oni?ty kawa? granitu z rzadka poro?ni?ty krzewami. Od tego miejsca zwiedzamy zachodnie wybrze?e, w kierunku stolicy wyspy R?nne. Miasta na wyspie posiadaj? dwie g?ówne cechy charakterystyczne. Pierwsza to ta, ?e wieczorami s? one niemal?e wymar?e, a miejscowe bary t?tni? ?yciem maksymalnie do godziny 21-szej. Druga cecha to ta, ?e poza ?cis?ym centrum nie ma ?adnych sklepów - nawet zwyk?ych spo?ywczych. Ca?y handel skoncentrowany jest w centrum. Od R?nne wybrze?e morskie zmienia swój charakter. Zaczynaj? si? piaszczyste pla?e, które swe apogeum osi?gaj? w Dueodde. Apogeum to polega na doskona?ej jako?ci piasku, który jest niezwykle drobny, równoziarnisty i ma niespotykany nigdzie indziej bia?y kolor. Podobno to najlepsze pla?e w ca?ej Europie.

Wn?trze wyspy

Wn?trze wyspy zwiedzili?my w jeden dzie?. Na trzeci dzie? widz?c pola poci?te w?skimi pasemkami drzew oraz porozrzucane farmy doznajemy choroby morskiej. Wn?trze jest zdecydowanie rolnicze w ka?dym calu powierzchni wyspy. Dominuje uprawa zbó?. Miasta "interioru" w niczym nie przypominaj? tych znad morza. S? pozbawione klimatu, domy nie s? ju? budowane w tradycyjnej formie, dlatego te? szybko uciekamy stamt?d z powrotem na wybrze?e. Jedynym wyj?tkiem s? lasy Almindingen i Paradisbakkerne, gdzie mo?na znale?? mas? atrakcji i ca?e kilometry znakomitych tras rowerowych.

Ja na Bornholmie
Epilog

Trzy dni na zwiedzenie rowerem wystarcza w zupe?no?ci by pozna? wysp?, jej klimat i charakter. Z pewno?ci? nie poznamy tamtejszych mieszka?ców. By? mo?e opu?cimy jaki? zak?tek wart poznania, ale gdybym by? tam dzie? d?u?ej, nie tylko, ?e odnosi?bym wra?enie, ?e kr?c? si? w kó?ko, ale wr?cz mia?bym przesyt. Wtedy wspomnienia o pobycie nie by?yby tak mi?e, jak po tych trzech dniach.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Szkice z Bornholmu Skandynawia. Trzy zdj?cia, których nie uda?o si? zrobi? Przyjemny tydzie? w Danii   Pozostałe...
Tego autora: W krainie Draculi Skandynawska przygoda

Tekst i zdj?cia: Miros?aw Sadowski
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2005-02-14