Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Sprawozdanie robocze z podró?y do Iranu
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Uliczny sprzedawca herbaty
9. Ulice w Stambule

Do Stambu?u przyjecha?em ko?o po?udnia i ju? przez okno mog?em przyjrze? si? statkom p?ywaj?cym po Morzu Marmara i zabytkowym murom, zbudowanym pono? przez cesarza Konstantyna (st?d Konstantynopol). Na dworcu ju? od samego wjazdu na peron s?ycha? by?o piekieln? wrzaw?. Wiedzia?em, ?e na podró?nych wysiadaj?cych z poci?gu napadaj? naganiacze prywatnych kwater, ale ja mia?em swój adres, dobry i sprawdzony: Youth Hostel Yuzelt (Jurzelt), po 6 $ za noc. Poczeka?em, a? t?um si? przewali, i powoli wyszed?em na pusty ju? peron. Znalaz?em przechowalni? baga?u. Na migi dogada?em si?, ?e za przechowanie baga?u do 7 wieczorem zap?ac? 100 TTL (tysi?cy tureckich lirów). Ale ile to jest 100 TTL?! Id?c dalej, znalaz?em - wci?? na dworcu - informacj? turystyczn? i kantor. Pan z informacji ?wietnie mówi? po angielsku i udzieli mi nast?puj?cych informacji: do hostelu Yuzelt nale?y dojecha? tramwajem sprzed dworca, wysi??? na trzecim przystanku: Sultanahmet. Bilet kupi? w budce przed peronem tramwajowym (!) za 40 TTL. Dolary wymieni? na dworcu - maj? pono? najlepszy kurs: 1 $=138 TTL. Na nabrze?u po drodze do dworca autobusowego Eminonu kupi? tzw. Ak-Bil, czyli elektroniczny czip doczepiany do kluczy. S?u?y on jako bilet na wszystko, co si? rusza: tramwaje, autobusy, nawet stateczki pomi?dzy Europ? a Azj?. Jak si? nie wyje?dzi ca?ego limitu, nadwy?ka jest zwracana. Do tego na Ak-Bil jest zni?ka - pojedynczy przejazd wychodzi taniej. W Stambule jest zasadniczo tylko jedna linia tramwajowa, rozga??ziaj?ca si? w pewnym miejscu, jedna linia metra i jedna linia starego, zabytkowego tramwaju. Oprócz tego s? autobusy i dolmusze (mikrobusy), ale trudno znale?? przystanki, je?li nie zna si? miasta.

B??kitny Meczet - dziedziniec wewn?trzny
Uzbrojony w t? wiedz? wyszed?em przed budynek dworca i... zamurowa?o mnie! Zobaczy?em niesamowity i ha?a?liwy t?um w?druj?cy w ró?nych kierunkach i jedn? z najruchliwszych i najha?a?liwszych ulic w swoim ?yciu. Po stosunkowo w?skiej jezdni porusza?y si? z dzikim tr?bieniem samochody, omijaj?c stoj?ce na poboczu taksówki, piesi przechodzili przez jezdni? w najró?niejszych miejscach, bo cho? by?y ?wiat?a, to przej?? dla pieszych jako? zapomniano dok?adnie oznaczy?. Na ?rodku ulicy by?y - dos?ownie - dwa perony tramwajowe i potencjalni pasa?erowie, pomimo p?dz?cych samochodów, rozpaczliwie usi?owali dosta? si? na nie. Tramwaj jecha? ?rodkiem ulicy - du?y i szalenie nowoczesny, podobny raczej do kolejki metra lub poci?gu ni? tramwaju. Zamiast dzwonka, którego by i tak nikt nie s?ysza?, u?ywano syreny jak lokomotywa. Po prawej stronie, mo?e 100 metrów od dworca, by?y trzy przystanie portowe i zatoka Morza Marmara, do której ci?gle wp?ywa?y i wyp?ywa?y statki. One dok?ada?y swoje syrenami okr?towymi. Ogromny wrzask podnosili równie? sprzedawcy obwarzanków i kebabu, zachwalaj?cy swój towar tak, jakby od tego zale?a?o ich ?ycie. A poza tym wokó? Europa: szkliste, wysokie domy, biurowce, Mc Donald, banki. Istna wie?a Babel!

Sta?em tak przed tym dworcem chyba z kwadrans. Musia?em si? oswoi?! Podpatrzywszy technik? przechodzenia przez jezdni?, dosta?em si? na peron, kupi?em bilet (który natychmiast wyrzuca si? do kosza; wa?ny jest moment zakupu, a nie to, co zrobisz z biletem!) i wsiad?em do zat?oczonego tramwaju. W ?rodku tramwaj, produkcji szwedzko-austriackiej, te? jest bardzo ?adny. Dzielnica Sultanahmet to samo serce Stambu?u. Tu znajduje si? meczet, a niegdy? ko?ció? Hagia Sophia, tu stoi najs?awniejszy turecki meczet Blue Mosque, tu le?? kalifowie i su?tani tureccy i tu koncentruje si? ?ycie turystyczne miasta. Najbli?ej st?d do biur podró?y, którymi usiana jest ca?a ulica, oraz do hoteli: od youth hostels po szpanerski i drogi "4 Seasons".


Do początku

Poprzednia strona
 ...6 7 8 9 10 11 12 13 14... 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Odyseja - 3200 lat pó?niej, czyli rowerem do Troi Przewodnik Tarnów-Przemy?l-Suczawa-Bukareszt-Stambu?-Tbilisi Z Teheranu do Afganistanu   Pozostałe...
Tego autora: Alaska '98 Opowie?ci o Meksyku

Opracowanie: Adam Ma?kowiak
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 1999-07-11