Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Elbrus - zmiana klimatu
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Lodowiec Terskol
Po ca?kiem przyjemnym noclegu zak?adamy raki i klucz?c w?ród szczelin lodowca - Rafa? na pierwszego - obieramy kierunek Priuta. Pogoda psuje si? w szybszym od naszego tempie i ju? w totalnej zadymce docieramy na miejsce. Tutaj "kibel" i kiedy ju? powoli zaczyna si? robi? nudno, wiatr i ?nieg nagle ustaj?, co pozwala nam na wyj?cie do góry. Co niektórzy z nas (przyznam si? - ja na pewno) czuj? si? jak spuszczeni ze smyczy. Ma to swoje minusy, ale...

To, co dzia?o si? nim znale?li?my si? w?ród gór Kaukazu, by?o ?ci?le zwi?zane z konieczno?ci? dotarcia do ich podnó?y. Wystarczy wsi??? do poci?gu... nie byle jakiego, no i nie jednego. Transport zapewniaj? Ruskije ?elieznyje Dorogi. Miejsce spotkania naszej 4-osobowej grupki to Terespol. Ju? wspólnie przekraczamy granic? (nie by?o problemów) i jeste?my w Brze?ciu. Wsiadamy do poci?gu relacji Brze??-Adler. Poci?g to jedno wielkie rozczarowanie... na plus! Mnie oprócz "sk?adaj?cego si?" stolika (dla wtajemniczonych) najbardziej spodoba? si? "samowar" - urz?dzenie, dzi?ki któremu mo?esz napi? si? gor?cej herbaty o ka?dej porze dnia i nocy. Mamy przedzia? kupiejny (kuszetka). Jest 4-osobowy - pe?ny luz. Trzy noce i dwa dni, jakie sp?dzamy w podró?y do Soczi, w zupe?no?ci wystarczaj?, by zregenerowa? (mocno u niektórych nadw?tlone) si?y - dawno tak si? nie wyspa?am! Rankiem 3 lipca l?dujemy na pla?y Morza Czarnego. Zdzisiu (ach, ten delfin) i Jacek za?ywaj? k?pieli, a Rafa? i ja sma?ymy si? na s?o?cu. Miniwyk?ad na temat... budowy statków, fotka na dowód, ?e zaczynamy od zera (poziom morza) i z ci??kimi plecakami znowu na dworzec.

Noc sp?dzamy w kuszetkach (u góry ?a?nia, cho? mo?e zdarzy? si?, ?e dzia?a klima), by kolejnego ranka w Prochladnej przesi??? si? do elektriczki (siedzenia jak parkowe ?awki, tylko... dwa razy wi?ksze) i dojecha? do Nalczika. Tutaj po nieudanej próbie zdobycia propusk (wizyta genera?a pokrzy?owa?a nasze plany) zmieniamy transport na samochodowy i prawie bez problemu, cho? z przesiadk? w Elbrusie (nazwa wioski), docieramy do Tersko?a. Moi nieocenieni towarzysze ?api? nocleg u chaziajki (dom nr 6, 50 rubli za g?ow? na noc) i wreszcie pozbywamy si? ci??aru plecaka. Mog? bez wysi?ku unie?? g?ow? i nasyci? si? widokiem gór. Wzbudzaj? trem?, ale jest w porz?dku. Nast?pnego dnia urz?dzamy wycieczk? na pobliski Czeget (znakomity odcinek do pokonania kolejk?) i po drodze po raz pierwszy, cho? jeszcze z daleka, widzimy szczyty Elbrusa.

Widok na Kaukaz z Siedlowiny (5300 m n.p.m.)
Kto? kiedy? stwierdzi?, ?e "brak wi?kszych trudno?ci technicznych oraz niebezpiecze?stw czyni z góry doskona?y cel dla bardziej ambitnie nastawionych turystów górskich". To prawda, cho? uj?cie kwestii nie podoba mi si?. Nie lubi? w odniesieniu do gór okre?le?: cel i ambicja, chocia? bez tego trudno si? ruszy?. Wszystko zale?y od interpretacji. Sam Kaukaz jest pi?kny, a "Ruscy" nie tacy straszni, jak ich maluj? inni (no, mo?e poza milicjantami, celnikami itp., ale ci wiadomo s?... z urz?du, którzy na szcz??cie magluj? g?ównie ch?opaków).

Mam nadziej?, ?e uda?o mi si? przekona? wszystkich wahaj?cych si? co do zmiany klimatu na wschodni - je?eli nie s?owem, to "obrazkami" na pewno. Polecam! To znaczy zapewne POLECAMY!

To samo i zapewne inaczej prze?yli w ci?gu kilkunastu dni:
Zdzis?aw Gajda - autor fantastycznych slajdów
Jacek Weiss jweiss@poczta.onet.pl - zawsze na miejscu z trafnym okre?leniem tego, co trudno okre?li?
Rafa? Górny gorny.rafal@sssa.com.pl - g?ówny pomys?odawca i "si?a" nap?dowa wyjazdu (bez niego chyba niewiele by si? uda?o)
Anita Marciniak marcinan@interia.pl - "przymusowa" autorka tekstu.


Opowiadanie pochodzi z serwisu:

Internetowy Klub Turystyki Górskiej - ?wistak


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Pod syberyjskim s?o?cem Azja - relacja Autostopem przez Rosj?   Pozostałe...

Opracowanie: Anita Marciniak
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2001-04-01