Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Relacja Mockba
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Cmentarz przy Klasztorze Nowodziewiczym

Trzeba zap?aci? za wst?p, ale warto. Co? w rodzaju Pow?zek. Wcze?niej nie widzia?em takich pomników. Naród by? oficjalnie niewierz?cy, ale na grobie trzeba co? postawi?. I stawiali: by?emu oficerowi - ma?y, zielony czo?g, by?emu lotnikowi - samolot itd. itd. Nikicie Chruszczowowi na wszelki wypadek co?, co si? z niczym nie kojarzy. Nie wiem, kim by? facet, na którego grobie stoi pos?g m?odego m??czyzny i lubie?nie tul?cej si? do niego m?odej, nagiej kobiety. Jaki? pa?stwowy casanova? Niektóre postaci z grobowców prowadz? nieko?cz?ce si? (dos?ownie) rozmowy ze s?uchawk? telefoniczn?, inni czytaj? m?dre ksi??ki. Na wielu grobach obok daty urodzin i ?mierci widnieje równie? data wst?pienia do partii. Pos?g na grobie kochanki Stalina jest zamkni?ty w pleksiglasowym akwarium, bo bez przerwy jej co? obt?ukiwano... cerkwie i sobory S? ich dwa rodzaje: turystyczne i klimatyczne. Cerkiew Za?ni?cia Matki Boskiej na Kremlu nie ma ?adnego klimatu, mo?na tu spotka? tylko setki nawzajem na siebie wpadaj?cych turystów. No, jest pi?kna i - jak mówi? Japo?czycy - "ocze? fotogeniczna". Prawdziwy klimat mo?na znale?? w czynnej cerkwi, jest to dla nas pewna egzotyka: zapach kadzide?, zamaszyste prze?egnania, popi, prawdziwe chóry. Uwaga kobiety: je?li wchodzi si? do czynnej cerkwi, to czasami trzeba mie? chustk? na g?owie i co? na kszta?t spódnicy na nogach. Taki zwyczaj.


Kosze na ?mieci i toalety

Na stacjach ani w wagonach metra nie ma koszy na ?mieci, a pomimo to nie brodzi si? po kostki w odpadkach. Wniosek z tego, ?e rosyjski cz?owiek nie ?mieci. Wniosek tak samo dobry jak ten, ?e poniewa? nigdzie nie ma toalet, to rosyjski cz?owiek nie ma takich potrzeb. No w?a?nie: toalety. Je?li bardzo ci si? chce, to nie próbuj szuka? toalety w okolicy, bo jej nie znajdziesz. Szybko wsiadaj do metra i jed? do najbli?szego McDonalda. Tam, jak w ca?ym ?wiecie, s? darmowe kible i nie w radzieckim stylu... Par? niedrastycznych szczegó?ów: czasem zdarza si? tak, ?e kabiny nie maj? drzwi, czasami maj?, ale tylko do po?owy, jak wej?cie do saloonu z kowbojami. I s? cholernie kosztowne, bo czasem ul?enie sobie kosztuje nawet $0.5. Nic dziwnego, ?e przy babci kiblowej w kompleksie handlowym Plaza stoi ochroniarz, oczywi?cie uzbrojony i w panterce. Dlaczego WC jest tak drogie? Bo, jak ju? wcze?niej wspomnia?em, rosyjski cz?owiek z nich nie korzysta, korzystaj? za to bez opami?tania tury?ci z zachodu, a ci, jak wiadomo, s? bogaczami, wi?c niech p?ac?.

Wóda, wódka, wódeczka

Reklama w metrze: 6 czy 7 butelek z wódk? Moskovskaja, kaliber od 35 gramów, czyli zupe?ne male?stwo, do 1 litra, butelki do 350 gramów by?y zamykane na kapsel z kó?kiem (tak jak nasz lokalny sok Tymbark), czyli dawka 35-350 gr przeznaczona jest do natychmiastowego, szybkiego spo?ycia, mo?e nawet na miejscu. Piwo Baltika z Petersburga ma numeracj? od 1 do 9, cz??ciowo jest to gradacja mocy, ale w ten sposób te? oznacza si? ró?nic? gatunku piwa. I dla przyk?adu "6" to w miar? mocne piwo, "7" to Porter, a "9" - Zamaskowany Zabójca, Porter o Niewyobra?alnej Mocy. Piwo sprzedaje si? te? w 2-litrowych plastikowych butelkach PET, plastik ma specjalny ciemno-miodowy kolor. Albo taki np. Molotov Coctail. Por?czna butelka 0.33, z zawleczk?. Niestety, z racji ma?ej zawarto?ci alkoholu (5.5%) ma zastosowanie wy??cznie do celów szkoleniowych.


Kobiety, kiciaczki, kobia?ki

Co stolica, to stolica. Myli?by si? kto?, kto spodziewa?by si? kobiet "bladych, zaniedbanych, szaro ubranych". B??d pope?niaj? tak?e wielbiciele przewodnika Pascal, który to w ka?dym wydaniu przestrzega przed wyró?nianiem si? z t?umu, krótkimi spódnicami i niejaskrawymi kolorami. Moskiewskie kobiety wygl?daj? jak w ka?dej innej europejskiej stolicy, a nawet lepiej. Wymalowane i ubrane w obcis?e ciuchy, wysokie obcasy, a? si? czasami s?abo z wra?enia robi?o. A dresiary to mo?na sobie w Warszawie poogl?da?, w Moskwie nie widzia?em Ani jednej.

Resume

Chocia? Moskwa nale?y nadal do najdro?szych miast ?wiata, warto tam pojecha? i poby? par? dni. Chocia?by po to, ?eby mie? zdanie o Rosji nie tylko na podstawie gazety i TV.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Autostopem przez Rosj? Sankt Petersburg
duchowa i kulturalna stolica Rosji ma ju? 300 lat
Sankt Petersburg - miasto magiczne   Pozostałe...

Opracowanie: Szymon Górski
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 1999-03-20