Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Kambod?a
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Trasa: Bangkok - Poipet - Siem Rap - Phnom Phen - Sihanoukville - Krong Koch Kong - Trat - Bangkok

PRZYGOTOWANIA W TAJLANDII

Do Bangkoku przylecieli?my liniami Aerosvit z Warszawy przez Kijów (cena w obydwie strony oko?o 550 USD z op?atami lotniskowymi). W Bangkoku zatrzymali?my si? w jednym z hoteli na Khao San Road (350 B za 2-osobowy pokój z ?azienk?). Khao San i przyleg?e uliczki tworz? turystyczn? enklaw? w Bangkoku. Znajduj? si? tam dziesi?tki tanich hoteli oraz biur podró?y.

W listopadzie i grudniu 2002 roku za 1 USD otrzymywali?my oko?o 42 bathów. Przyk?adowe ceny: hot dog w Seven eleven - 20 B, papier toaletowy - 5-10 B, najta?sza du?a butelka wody mineralnej - 5 B, du?e piwo w knajpie - 40-100 B, telefon do Polski - 15 B za minut? (w biurach dzwoni?cych poprzez internet), godzina internetu - od 30 B, coca-cola - 10 B, miseczka pat tai (podpiekany makaron z warzywami) - 10 B, znaczki na pocztówk? do Polski - 15 B, klimatyzowany autobus lotniskowy 100 B (z lotniska na Khao San jedzie autobus linii A2), z Khao San na lotnisko najlepiej dojecha? minibusem (w ofercie wszystkich mieszcz?cych si? tam biur podró?y) - 50-80 B, wyjazdy o pe?nej godzinie, cena w zale?no?ci od biura i godziny odjazdu (wcze?nie rano i w nocy dro?ej).

Wiza

Wiz? Kambod?y uzyskali?my w Bangkoku. Na wizy do Kambod?y i Birmy (dok?d udali?my si? pó?niej) czekali?my 3 dni. Skorzystali?my z po?rednictwa jednego z licznych na Khao San biur podró?y. Wiz? kambod?a?sk? mo?na uzyska? po 1 lub 2 dniach oczekiwania. Krótszy czas oczekiwania wi??e si? z wy?sz? cen?. Cena wizy wynosi?a 950 B (2 dni oczekiwania). Uzyskanie wizy po jednym dniu to wydatek, w zale?no?ci od biura, 1050-1250 B.

Ko Samet

Bangkok zwiedzili?my podczas jednej z poprzednich wypraw, dlatego te? 3-dniowy okres oczekiwania na wizy postanowili?my sp?dzi? nad morzem. Zdecydowali?my si? pojecha? na Ko Samet. Wykupili?my w jednym z biur podró?y przejazd w dwie strony. Cena przejazdu w dwie strony wraz z promem na wysp? wynosi?a 300 B. Wyjazd klimatyzowanym minibusem o 8 rano, na miejscu jest si? o 13. W drog? powrotn? wyrusza si? o godz. 12, a w Bangkoku jest si? na godz. 18. Warto doda?, ?e przejazd samym promem z Ko Samet na l?d sta?y kosztuje 50 B. Mo?na równie? sp?dzi? kilka dni nad morzem nieco bli?ej Bangkoku, np. w Patayi. Przejazd w dwie strony kosztowa? 200 B.

Po dotarciu na Ko Samet musieli?my wykupi? bilet do Parku Narodowego (200 B). Za bungalow w Tok's Little Hut p?acili?my 300 B (pokój z ?azienk?).

Na Ko Samet sp?dzili?my dwa ca?e urocze dni, k?pi?c si? w ciep?ym morzu, wygrzewaj?c si? na pla?y, popijaj?c zimne piwo i podziwiaj?c urocze zachody s?o?ca. Przyk?adowe ceny: lody magnum 30 B, soki owocowe 30 B, du?e piwo (0,7l) w knajpie - 80 -100 B, woda mineralna - 10 B, obiad (sma?ona ryba z frytkami) - 180 B, kokos - 10 B

Do Bangkoku wrócili?my w pi?tek wieczorem, a w sobot? rano odje?d?ali?my do Kambod?y.

Uwagi dla podró?uj?cych do Kambod?y

Kurs waluty: 1 USD = 4000 r.

Spotykali?my turystów, którzy w ogóle nie wymieniali pieni?dzy. W Kambod?y s? w obiegu trzy waluty: miejscowa, tajski bath i ameryka?ski dolar. W sklepach i restauracjach przy granicy z Tajlandi?, a tak?e przy drodze od granicy do Siem Rap ceny s? podawane w bathach. W g??bi kraju ceny hoteli, cz?sto przejazdów, a nawet towarów w sklepach podane s? w USD. Warto jednak wymieni? troch? dolarów na kambod?a?skie riale, gdy? np. za przejazd motocyklem mo?na wynegocjowa? wówczas ni?sz? op?at? ni? 1 USD, a tak?e mo?na kupi? tanie rzeczy, np. bagietki czy wod? mineraln?. Riale i dolary traktowane s? jednak cz?sto wymiennie, tzn. je?li w knajpie jaka? potrawa kosztuje np. 7000 r mo?na za ni? zap?aci? 1 USD i 3000 r i kelner tak? zap?at? przyjmie. Mo?na te? zap?aci? 2 USD, a kelner wyda 1000 r reszty.

POBYT W KAMBOD?Y


Przejazd do Siem Rap

Bilet na trasie Bangkok-Siem Rap zakupiony w biurze podró?y na Khao San kosztowa? nas 100 B (czyli 2,5 USD). Z informacji, jakie mieli?my wcze?niej, wynika?o, ?e powinien on kosztowa? oko?o 15 USD. Tajemnica tej niskiej ceny tkwi w cz??ciowym sponsorowaniu przejazdu przez kambod?a?skie hotele. Autobusy po przyje?dzie do Siem Rap (pó?no w nocy) podje?d?aj? nie na dworzec autobusowy, lecz pod sponsoruj?cy hotel. Poniewa? jednak hotele te posiadaj? pokoje w cenie od 3 USD, przejazdy tymi sponsorowanymi autobusami bardzo si? op?acaj?.

Wyjazd z Bangkoku o 6 rano spod Khao San Road. A? do granicy z Kambod?? przejazd luksusowym klimatyzowanym autobusem. Przed granic? autobus zatrzymuje si? przy restauracji, gdzie pasa?erowie spo?ywaj? obiad. W restauracji tej znajduje si? punkt sprzeda?y wiz kambod?a?skich - wydawane s? one od r?ki, jednak ich cena jest wy?sza ni? w Bangkoku (1300 B). Spod restauracji autobus wraca do Bangkoku codziennie o godz. 15. Cena przejazdu - 100 B (czyli tyle, ile za ca?y przejazd do Siem Rap).

 1 2 3 4 5 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Dwóch panów w Kambod?y Tajlandia, Laos, Kambod?a Azja - relacja   Pozostałe...

Tekst: Joanna i Artur Morawiec

Autorzy zapraszają na stronę: http://www.republika.pl/morartur
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2004-10-18