Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Skalne Miasta w Czechach
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Autor w w?wozie Sybir (Teplice)
Skalne Miasta, czyli Teplicko-Adrszpaskie Ska?y, to dwa rezerwaty przyrody, po?o?one w pó?nocnych Czechach (Obszar Chronionego Krajobrazu "Broumovsko"), w pobli?u polskiej Kotliny K?odzkiej. Fantastyczne formy skalne otoczone lasami iglastymi od lat przyci?gaj? rzesze turystów. Kilkadziesi?t najbardziej charakterystycznych ska? ma nadane nazwy odnosz?ce si? do ich kszta?tów. Tabliczki z nazwami (w j?z. czeskim, angielskim, niemieckim i polskim) stoj? przy oznakowanych szlakach. Wst?p do ka?dego z rezerwatów - w Teplicach nad Metuji i Adrszpachu - jest p?atny.

Jak si? dosta?

Najprostsza droga do Skalnych Miast prowadzi z Wroc?awia przez Wa?brzych, dalej przez przej?cie graniczne Goli?sk-Mezimesti. T? tras? z Wroc?awia do Teplic czy Adrszpachu s? to nieca?e dwie godziny jazdy samochodem. Bardziej znana, g?ówna trasa mi?dzynarodowa (droga nr 8) prowadzi przez K?odzko do przej?cia Kudowa-Nachod. W Nachodzie, tu? za granic?, ko?o stacji kolejowej nale?y skr?ci? w kierunku miejscowo?ci Hronov, potem jecha? na Police oraz Teplice nad Metuji. Inna interesuj?ca droga (bli?ej ni? przez Kudow?) prowadzi przez przej?cie w T?umaczowie (w Z?bkowicach skr?camy z g?ównej drogi nr 8 w kierunku T?umaczowa), a potem w Czechach przez Broumov.

Niestety, obawiam si?, ?e nie istniej? bezpo?rednie po??czenia kolejowe ani autobusowe z Polski do Skalnych Miast. Na pewno mo?na tam jednak dojecha? z Nachodu (po drugiej stronie przej?cia w Kudowie) oraz Broumova. W ka?dym z wymienionych przypadków jest to nie wi?cej ni? 15-30 km od granicy Polski.

Ska?a o nazwie Kocica
Na piechot?

W Skalnych Miastach w pe?ni sezonu bywa do?? t?oczno, szczególnie w Adrszpachu, gdzie rezerwat jest po?o?ony bardzo blisko drogi i parkingu (40 koron za dzie?). Do Skalnego Miasta w Teplicach idzie si? kilkadziesi?t minut przez las z parkingu przy hotelu "Orlik". Warte wycieczki jest te? rozleg?e pasmo Broumovske Steny (?ciany Broumowskie, nale??ce równie? do czeskich Gór Sto?owych) z d?ugimi trasami pieszymi, oraz grupy ska? Ostasz i Kocici Skaly. Warto równie? wej?? na Kri?ovy Vrch (Krzy?ow? Gór?), znany m.in. z br?zowych p?askorze?b przedstawiaj?cych biblijn? Drog? Krzy?ow?. Wszystko to znajduje si? pobli?u Teplic nad Metuji. Z po?udniowej Polski mo?na sobie tam zrobi? jednodniow? wycieczk? (?wiczy?em kilka razy :)), lepiej jednak pojecha? na par? dni.

Gdzie spa?

Noclegi warto zarezerwowa? du?o wcze?niej, szczególnie w atrakcyjnym sezonie. Ja mieszka?em m.in. w pensjonacie "Dita". Cena 250 koron (oko?o 25 z?) za dob? od osoby, w pokojach z ?azienk?, kuchenk?, lodówk? i w ogóle pe?nym wyposa?eniem. W Polsce niemo?liwe za takie pieni?dze... Telefon: 00420/439/2552, fax 00420/439/812375, e-mail: penzdita@mbox.vol.cz. Kiedy indziej mieszka?em w cha?upie w Adrszpachu (warunki podobne, ale mieli?my prawie ca?y dom do dyspozycji) za t? sam? cen?. Poza tym w Teplicach nad Metuji jest znacznie wi?cej hoteli i pensjonatów, m.in. hotel Orlik ko?o wej?cia do rezerwatu. Pokój dwuosobowy z ca?odziennym wy?ywieniem kosztuje tam chyba oko?o 700-800 koron za dob? (dobra kuchnia). W Bucznicach (mi?dzy Teplicami a Adrszpachem) nad rzek? Metuja znajduje si? kemping, s? tam tak?e domki do wynaj?cia. Niestety, nie znam cen, tel. 00420/447/932 93.

Oto kilka dodatkowych namiarów na noclegi w okolicy Ska?, wynotowanych z przewodnika "Skalne Miasta":
1. TJ "SLAVOJ" w Teplicach: Schronisko Kamenec, tel. 00420/447/932 31
1b. Jw., Schronisko Bucznice (czynne w sezonie), tel. 447/932 93
2. O?rodek Wypoczynkowy Zdonov, tel. 447/937 33
3. Schronisko Horska Chata (ca?y rok), tel. 00420/439/978 59
4. Pensjonat Tara, tel. 00420/447/93414, fax 447/94516

Wi?cej mo?na si? dowiedzie? przez:

Centrum Informacji Turystycznej
549 51 Dolni Adrszpach
tel. 00420/447 938 50

Broumowskie ?ciany
Warto przejrze?

Literatura:

1. Skalne Miasta, przewodnik turystyczny, Ska?y Adrszpasko-Teplickie i okolice (w j?z. polskim), wyd. Juko, Nachod, 87 stron, mapki tras turystycznych, czaro-bia?e zdj?cia

Mapy:

1. Adrspassko-Teplicke Skaly a Ostas, mapa turystyczna 1:25000, Wyd. ROSY
2. Góry Sto?owe a Broumovske Steny, mapa turystyczna 1:25000, wyd. ROSY

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Praga w obiektywie S?owacja i Czechy 15 dni w?ócz?gi...   Pozostałe...
Tego autora: Szkocja Islandia Malta   Pozostałe...

Opracowanie: Tomasz Ja?wi?ski
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2001-06-09