Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Wielki Kanion
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Wschód s?o?ca
Latem 1998 roku odwiedzili?my Stany Zjednoczone. Janka Bartula, Joanna Korzeniak, Alicja Plewa, Grzegorz Stankiewicz i ja. Przejechali?my ponad 15 000 km, zwiedzaj?c po drodze dziewi?tna?cie parków narodowych. Najbardziej znane z nich to: Death Valey, Mesa Verde, Rocky Mountains, Yellowstone i Yosemite. G?ównym celem wyprawy by? jednak Wielki Kanion rzeki Kolorado. Tam przekonali?my si?, ?e wbrew powszechnej opinii nawet podczas wakacyjnych upa?ów mo?na bezpiecznie i przyjemnie zej?? na dno Kanionu.

Park Narodowy Grand Canyon znajduje si? w Arizonie, na po?udniowym zachodzie Stanów Zjednoczonych. Swoim zasi?giem obejmuje zarówno sam Wielki Kanion, jak i rozleg?e obszary wzd?u? obu kraw?dzi. Dost?pniejsza, lepiej zagospodarowana turystycznie i cz??ciej odwiedzana jest kraw?d? po?udniowa. Do Parku naj?atwiej dotrze? samochodem. Stolica Arizony - Phoenix - oddalona jest od po?udniowej kraw?dzi Wielkiego Kanionu o 220 mil (354 km). Dystans ten mo?na bez trudu pokona? w cztery godziny. Warto wybra? autostrad? nr 17 do Flagstaff, a stamt?d drogi lokalne nr 180 i 64. Niezmotoryzowani tury?ci mog? zdecydowa? si? na samolot, autobus lub poci?g. Najbli?sze lotnisko znajduje si? w miejscowo?ci Tusayan tu? poza granicami Parku. Po??czenie autobusowe Grand Canyon Village z Flagstaff i Williams oferuj?: Nava - Hopi Tours (1-800-892-8687) oraz South Rim Travel (1-800-755-3927), a sie? Greyhound Bus Lines dociera do Flagstaff i Williams z wi?kszo?ci du?ych ameryka?skich miast. Miejscowo?? Williams ??czy te? z Parkiem linia kolejowa Grand Canyon Railway (1-800-843-87246).

Bilet wst?pu do Parku kosztuje 20 USD (lipiec 99). Op?ata uiszczana jest za samochód, niezale?nie od liczby pasa?erów. Bilet zachowuje wa?no?? przez siedem dni. W cen? biletu wliczona jest mapa Parku oraz broszura, zawieraj?ca wiele bie??cych informacji. Tym, którzy planuj? zej?cie w g??b Wielkiego Kanionu, warto poleci? nocleg na polu namiotowym Mather Campground w Grand Canyon Village, tu? obok po?udniowej kraw?dzi kanionu. Miejsce na tym kempingu kosztuje 15 USD (od samochodu). Nocleg warto zarezerwowa? telefonicznie (1-800-365-2267 lub (619) 452-0150) z odpowiednim wyprzedzeniem. W pobli?u Mather Campground znajduje si? sklep, poczta, bank, stacja benzynowa, punkt informacji turystycznej, a tak?e prysznice i pralnia.

Zwiedzanie Grand Canyon National Park warto rozpocz?? od... kina sieci IMAX, gdzie na panoramicznym ekranie zobaczy? mo?na fascynuj?cy film o Wielkim Kanionie. Godny rekomendacji jest tak?e przelot samolotem nad Kanionem i okolic?. Jednak przyjemno?? ta kosztuje przynajmniej 80 USD.

Pracownicy Grand Canyon National Park ostrzegaj? przed schodzeniem w g??b Kanionu podczas najgor?tszych miesi?cy lata. I nie s? to tylko czcze pogró?ki! Latem, w g??bi Kanionu temperatura w cieniu regularnie osi?ga 48 st. C. Równocze?nie warto pami?ta?, ?e ró?nica poziomów pomi?dzy kraw?dzi? i dnem przekracza mil? (1600 m). Te niezno?ne upa?y w po??czeniu z niebagateln? deniwelacj? mog? by? naprawd? niebezpieczne. Podczas wakacji w Grand Canyon National Park codziennie odnotowuje si? kilkana?cie przypadków udaru cieplnego. Koszt najpowa?niejszych akcji ratunkowych, w których uczestniczy ?mig?owiec, zosta? oszacowany na 2000 USD. A p?aci poszkodowany.

Jednak w?a?ciwe zaplanowanie wycieczki pozwoli ograniczy? ryzyko do minimum. Co wi?cej, ten krótki trekking mo?e naprawd? by? przyjemny, a wra?enia wspania?e!

Zachód s?o?ca
Wystarczy wcze?nie rano wyruszy? w g??b Kanionu. Do zej?cia za? warto wybra? stosunkowo strom?, lecz najkrótsz? ?cie?k? South Kaibab Trail. Szlak ten rozpoczyna si? w pobli?u Yaki Point. Nie ma tam parkingu, na którym mo?na pozostawi? samochód, najlepiej wi?c skorzysta? z bezp?atnej - "czarnej" - linii autobusowej, ??cz?cej Yaki Point z Grand Canyon Village. Pierwszy wóz pojawia si? na trasie ju? godzin? przed wschodem s?o?ca. Nast?pne odje?d?aj? co 30 minut. Najbli?szy kempingu przystanek "czarnej" linii znajduje si? przed Yavapai Lodge, kilkaset metrów od Mather Campground. ?cie?ka South Kaibab Trail ma 11,5 km d?ugo?ci. Ko?czy si? przy Bright Angel Campground, w pobli?u schroniska Phantom Range. Na przej?cie South Kaibab Trail przeznaczy? warto trzy-cztery godziny. ?adne trudno?ci techniczne na szlaku tym nie wyst?puj?. Trzeba jednak pami?ta? o tym, ?e cienia jest tam niewiele, a wody pitnej nie ma po drodze w ogóle. Do schroniska Phantom Range nale?y dotrze? przed godz. 10.00. Tam klimatyzowane wn?trze pozwoli komfortowo przetrwa? apogeum letniego upa?u. W Phantom Range mo?na bezp?atnie zaopatrzy? si? w wod?. Jest te? bufet i sklepik. W Phantom Range mo?na tak?e przenocowa?, lecz miejsca trzeba rezerwowa? telefonicznie (303 297-2757) z odpowiednim wyprzedzeniem. Równie? nocleg na polu namiotowym Bright Angel Campground wymaga wcze?niejszej rezerwacji. W ci?gu dnia, pomimo temperatury, warto zdecydowa? si? na krótki spacer dnem Wielkiego Kanionu. Zaskoczy nas tam bujna, soczy?cie zielona ro?linno??. W drog? powrotn? nie nale?y jednak wyrusza? wcze?niej ni? o godz. 16.00. Godna rekomendacji dla powracaj?cych jest ?cie?ka Bright Angel Trail. Wprawdzie jest d?u?sza od South Kaibab, lecz ?agodniejsza, bardziej cienista i nie pozbawiona ?róde? wody pitnej. Bright Angel Trail zaczyna si? przy Bright Angel Campground. Szlak ten ma 15,5 km d?ugo?ci. Na powrót t? drog? przewidzie? trzeba sze??-osiem godzin. Warto zatem pami?ta? o latarkach. Szlak ko?czy si? w pobli?u Kolb Studio, sk?d ?atwo na piechot? wróci? do Mather Campground.

Aby jednak naprawd? mi?o i bezpiecznie zej?? na dno Wielkiego Kanionu i wróci? stamt?d tego samego dnia, nale?y pami?ta? o kilku podstawowych "przykazaniach" obowi?zuj?cych latem w Grand Canyon National Park:

- ko?czy? wycieczki przed godz. 10.00 i nie rozpoczyna? ich wcze?niej ni? o godz. 16.00;
- pi? i je?? regularnie podczas wycieczki, zawsze mie? ze sob? odpowiedni zapas wody i po?ywienia, dba? o w?a?ciwe st??enie elektrolitów w organizmie;
- kontrolowa? czas, przeznaczy? jedn? trzeci? cz??? czasu planowanej wycieczki na drog? w dó?, a dwie trzecie na powrót;
- nie próbowa? w jeden dzie? zej?? na dno Wielkiego Kanionu i stamt?d wróci?.

Je?eli wszak kto?, podobnie jak my, zdecyduje si? z?ama? czwarte "przykazanie", to warto by z tym wi?kszym respektem traktowa? pierwsze trzy. Stawka mo?e by? du?a.

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Atlanta - stolica Georgii Na szczyt King's Peak Bluegrass   Pozostałe...
Tego autora: Antarktyda. Dziennik podró?y Trekking do bazy pod Everestem Kilimand?aro   Pozostałe...

Opracowanie: Jakub Terakowski
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 1999-06-08