Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Korsyka
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Oto gar?? praktycznych informacji o Korsyce. Zainteresowanych odsy?amy te? do naszej relacji z tej pi?knej wyspy, któr? zwiedzali?my we wrze?niu 2001 r.

Transport

Promy na Korsyk? kursuj? mi?dzy innymi z francuskiej Nicei oraz z Livorno we W?oszech. Ze wzgl?du na cz?stotliwo?? po??cze? autokarowych z Polski, czas podró?y i ceny biletów, lepiej b?dzie jecha? przez W?ochy. We W?oszech nale?y wysi??? we Florencji, a nast?pnie poci?giem dojecha? do Livorno. Poci?g ten kursuje do?? cz?sto, a koszt przejazdu to równowarto?? oko?o 25 z?. Mo?na równie? wysi??? w Wenecji - autokary z Polski przyje?d?aj? tu we wczesnych godzinach rannych - a po zwiedzeniu miasta kontynuowa? podró? poci?giem przez Florencj?. Relatywnie tani jest Intercity wyje?d?aj?cy z Wenecji o 13.29, jedzie ponad 3 godziny i kosztuje oko?o 40.000 lirów.

Bilety na autokar z Polski sprzedaj? liczne agencje turystyczne - my polecamy warszawskie biuro podró?y WIKEL (tel. 022/620 93 71) - maj? tam du?y wybór ofert. Cena biletu dwustronnego z Warszawy do Florencji wynosi?a we wrze?niu 2001 oko?o 540-600 z?.

Bilety na prom mo?na - a ze wzgl?du na du?e ob?o?enie promów wr?cz trzeba - kupi? wcze?niej w Polsce, na przyk?ad w placówkach Orbisu, Polskiej ?eglugi Ba?tyckiej. My zrobili?my to w Biurze Podró?y Air Club (tel. 022/829 95 00). Dok?adne informacje o rozk?adach jazdy promów i taryfach mo?na znale?? w Internecie - wystarczy tylko wpisa? do wyszukiwarki has?o "corsica ferries" lub "mobylines".

Poniewa? promy notorycznie spó?niaj? si?, a w przypadku sztormu rejsy mog? by? w ogóle zawieszone, bezpieczniej b?dzie w obu kierunkach zatrzyma? si? na noc we W?oszech. Z naszych wcze?niejszych woja?y polecamy dysponuj?cy bungalowami camping Panoramico po?o?ony na obrze?ach Florencji w Fiesole (Via Peramonda 1, 50014 Fiesole, tel. 0039/055 599 069, e-mail: panoramico@florencecamping.com) - z centrum Florencji do Fiesole kursuje autobus miejski numer 7. W Wenecji dobrym adresem jest do?? tani hotel Foresteria Valdese (Palazzo Cavagnis, Castello 5170, 30122 Venezia, tel. 0039/41 528 67 97, e-mail: valdese@doge.it) - mie?ci si? on w starym pa?acu blisko Placu ?wi?tego Marka i oferuje pokoje dwuosobowe oraz miejsca w salach wieloosobowych.

Jedzenie

Korsyka jest stosunkowo droga, co znajduje odzwierciedlenie mi?dzy innymi w cenach wy?ywienia, cho? przy odrobinie wysi?ku mo?na znale?? ta?sz? restauracj? czy pizzeri?. Dwudaniowy posi?ek w restauracji to wydatek minimum 120 franków, "danie dnie" kosztuje 55-60 franków, a piwo w pubie - 18-25 FRF. Warto spróbowa? ryb i owoców morza oraz typowo korsyka?skich specja?ów, na przyk?ad sera brocciu, wyrobów z m?ki kasztanowej, piwa z kasztanów. Nie mo?na te? zapomnie? o ?wietnych tutejszych winach, takich jak na przyk?ad muscat Cap Corse. Oszcz?dnym polecamy wizyt? w jednym z wielu supermarketów, takich jak Spar i Geant, czy te? w licznych sklepach spo?ywczych. Nale?y pami?ta?, ?e w czasie sjesty zdecydowana wi?kszo?? sklepów jest zamkni?ta, a w restauracjach o tej porze dostaniemy jedynie napoje. Notabene sjesta jest tu traktowana z ogromn? powag? i bywa, ?e o godzinie 13.00 klienci s? po prostu wypraszani ze sklepu.

Inne

Pi?kne pami?tki z podró?y stanowi? b?d? wyroby z korka - na Korsyce wyst?puj? bowiem liczne d?by korkowe. Wyspa znana jest te? z bardzo ?adnej bi?uterii z korali.

Przed wyjazdem koniecznie ubezpiecz si?, najlepiej wybieraj?c drog? polis?. Pami?taj, ?e koszty leczenia i pomocy medycznej we Francji nale?? do najwy?szych w Europie - jednodniowy pobyt w szpitalu bez zabiegów i operacji mo?e kosztowa? nawet równowarto?? pi?ciu tysi?cy z?otych!

I jeszcze rada. Warto nauczy? si? cho? kilkudziesi?ciu francuskich s?ów i zwrotów. Korsykanie nie grzesz? znajomo?ci? j?zyków obcych i nawet w biurze informacji turystycznej w Bastii mieli?my problemy z porozumiewaniem si? po angielsku.

Info o Korsyce

Wi?cej wiadomo?ci o Korsyce, hotelach, atrakcjach turystycznych mo?na uzyska? w biurach informacji turystycznej:
Office de Tourisme Haute Corse, BP 345, 20297 Bastia Cedex, tel. 04 95 34 84 70, fax 04 95 32 23 61
Office du Tourisme du Cap Corse, Maison du Cap, 20200 Ville di Pietrabugno, tel. 04 95 32 01 00, fax 04 95 31 75 79
Office de Tourisme Corse de Sud, Port de Plaisance, 20110 Propriano, tel. 04 95 76 01 49, fax 04 95 76 00 65
Maison de la France, ul. ?wi?tokrzyska 36/14, 00-116 Warszawa, tel. 022 622 55 25, fax: 22 622 55 45, e-mail: mdlfwaw@polbox.com

Mo?na równie? odwiedzi? poni?sze strony internetowe:
http://www.internetcom.fr/capcorse
http://www.visit-corsica.com


Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Europa z biletem Interail Wej?cie na Mont Blanc Korsyka - dzika wyspa   Pozostałe...
Tych autorów: Korsyka - dzika wyspa

Opracowanie: Gra?yna i Krzysztof Bielawscy
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2002-01-23