Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Krym
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Przepych pa?aców miesza si? ze ?mierdz?cymi toaletami. Je?li masz pokój z umywalk?, to nie oczekuj, ?e ujrzysz wod? p?yn?c? z kranu. W hotelu recepcja wyznaczy ci godzin? k?pieli.

Turystyka ekstremalna

Po rosyjskim i ukrai?skim, nasz j?zyk jest najcz??ciej s?yszany na ulicach pó?wyspu. Krym sta? si? modny i przyci?ga kolejne pokolenie Polaków. Ju? nie przemytników-handlarzy, ani partyjnych braci, którym zafundowano egzotyczn? wycieczk?. Typowy polski turysta ma wielki plecak, przewodnik, nie potrafi czyta? po rosyjsku, dogaduje si? na migi i znosi uwagi typu: - Co? Dwadzie?cia dolarów to du?o za pokój dla czterech osób? Jak to jest, ?e Rosjanie maj? pieni?dze, Ukrai?cy te?, a Polakom zawsze drogo? - nie mog?a poj?? kobieta oferuj?ca mieszkanie na wynajem. Nie wiedzie? czemu, nie potrafi?a dostrzec ró?nicy, i? o ile wschodni S?owianie traktuj? Krym jako wymarzony kurort i pozwalaj? sobie na przywilej odwiedzania go tylko najzamo?niejsi z nich, z Polski jad? tam najodwa?niejsi, najbardziej ??dni przygody. Zazwyczaj studenci, którzy maj? wi?cej czasu ni? pieni?dzy. Cho? widywa?em i takich, którzy fundowali sobie przelot w obie strony za 1300 z?, maj?c ?wiadomo??, ?e pobyt b?dzie znacznie ta?szy ni? w dotychczas odwiedzanych krajach Europy Zachodniej.

Nieco wiedzy

- A ten Krym to gdzie w?a?ciwie jest? - kilkakrotnie s?ysza?em to pytanie od wykszta?conych Polaków w ró?nym wieku. Wi?c troch? wiedzy nie zaszkodzi. Patrz?c na map? masz szans? zauwa?y?, ?e na wschodzie graniczymy z pa?stwem o nazwie Ukraina - to taki kraj, do którego mo?emy wje?d?a? bez wiz i przebywa? na jego terytorium do 90 dni. Miejscem szczególnie popularnym w tym pa?stwie jest Krym - pó?wysep po?o?ony nad Morzem Czarnym. Gdyby? by? spragniony dalszych podró?y, mo?esz pop?yn?? stamt?d do Rosji, Gruzji czy Turcji. Zazwyczaj jednak Ukrai?com, Bia?orusinom i Rosjanom (a raczej szcz??liwym wybra?com spo?ród ponad 200 milionów obywateli) wystarczaj? tutejsze atrakcje.

Krym ma status autonomicznej republiki. Wyj?tkiem od tej regu?y jest Sewastopol - wraz ze swoj? Flot? Czarnomorsk? bezpo?rednio podlega pod Kijów. Pó?wysep zajmuje pow. 27 tys. km kw., zamieszkuje go ok. 2,6 mln ludzi. Szacuje si?, i? 64% ludno?ci stanowi? Rosjanie, 24% Ukrai?cy, 10% Tatarzy Krymscy, powracaj?cy z Uzbekistanu do swoich rdzennych ziem od 1991 roku. Dominuj?cym j?zykiem jest rosyjski. W miejscach publicznych znajdziesz jednak napisy po ukrai?sku, których nie rozumiej? zarówno rosyjskoj?zyczni tury?ci, jak i ludno?? tubylcza. Najpopularniejsz? i najdro?sz? miejscowo?ci? Krymu jest Ja?ta, s?ynie ona przede wszystkim z ?agodnego klimatu i temperatury wody w morzu, ?rednio 25 st. C, w najcieplejszych dniach dochodzi i do 29 st. C. - Nie wiem jak tu ludzie wypoczywaj?, taki t?um. A ta woda to ciep?a jest nie od s?o?ca, tylko od nagrzanych cia? pla?owiczów - przekonywa? mnie mieszkaniec Ja?ty.

Pierwsze starcie

Granic? zazwyczaj przekraczamy w Medyce. Mo?emy j? przejecha? (klimatyzowany autobus do Lwowa - 15 z?), co zabiera ok. 3-4 godzin, lub dojecha? busem, przekroczy? pieszo (od 7.00 do 19.00), znów wsi??? w busa, a potem w poci?g do Lwowa. W wariancie drugim wcisn? wam ubezpieczenie zdrowotne (dobrowolne!!! wg ambasady ukrai?skiej) - zatem nie wyjdzie taniej i na pewno mniej wygodnie.

Jak jeste? zamo?ny, to pewnie b?dzie ci? sta? na ukrai?ski samolot za ok. 500 z? do Symferopola i z powrotem, ale biletów brak. Pozostaje kolej. Poci?g z Lwowa do stolicy Krymu musi przejecha? ok. 1300 km, trwa to ok. 25-26 godzin. Podró?owa? mo?esz w wagonie z 54 kuszetkami (p?ackarta) za 33 z? lub w czteroosobowym sypialnym przedziale (kupe) za 53 z?. Dla bur?ujów jest i klasa luks, tylko dwie osoby w przedziale, i tylko 144 z?.

- Nie macie biletów, to pewnie przez dwa tygodnie st?d nie wyjedziecie - strasz? polskoj?zyczni lwowiacy, oferuj?cy pokój za 20 z? od osoby. Cz??? z nich to zubo?ali kombatanci, prosz?cy o wsparcie, bo walczyli za wolno?? nasz? i wasz?. Szczególnie wasz?.
- Nie ma biletów - us?ysza?em. Upiera?em si? jednak, ?e przyjecha?em z daleka, ?e bardzo mi zale?y, i ?e wdzi?czny b?d?.
- Jeden ju? jest... - natychmiast zmieni?a si? sytuacja.
- Ale nas dwoje.
- A na jednym ?ó?ku spa? nie mo?ecie?

Na Ukrainie norm? jest rezerwacja telefoniczna z du?ym wyprzedzeniem. Szczególnie dziwnie jest w Symferopolu, gdzie przedsprzeda? biletów (do 45 dni) odbywa si? w budynku oddalonym ok. 15 minut od dworca. Im bli?szy termin wyjazdu, tym ?atwiej o bilet. Pojawiaj? si? zwroty biletów i nowe poci?gi. Mniej bystrym Polakom kasjerki potrafi? sprzeda? po??czenia z przesiadkami zamiast bezpo?rednich i w ramach wdzi?czno?ci doliczy? po 10 z? do ka?dego biletu.

 1 2 3 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Ukraina - Rumunia Ukraina 8 dni objazd + 8 dni wypoczynek   Pozostałe...

Tekst: Ernest Foltyniak
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2005-01-31