Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Mongolia - Informacje praktyczne
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Aby zobaczy? ten pi?kny kraj, nie trzeba wielkich pieni?dzy, dwumiesi?czna podró? kosztowa?a nas zaledwie 1400 z? od osoby z czego lwi? cz??? poch?on??y przejazdy.

Wiza i podró? do Mongolii

Samoloty LOT-u z Warszawy do U?an Bator lataj? 2 razy w tygodniu; bilet powrotny via Moskwa kosztuje 2183 dolary za? via Pekin 3152 dolary. Znacznie taniej, za oko?o 150 dolarów, dojedziemy do Mongolii kolej? transsyberyjsk?. Trwaj?ca sze?? dni podró? dostarcza niezapomnianych wra?e?, cho? jest m?cz?ca. Wiza mongolska kosztuje 25 dolarów, wydaje j? w ci?gu tygodnia Ambasada Mongolii, mieszcz?ca si? w Warszawie przy ul. Rejtana 15/16. Zamiast wizy za 30 dolarów mo?na nie czekaj?c wykupi? vaucher mongolskiego biura podró?y "Jurchin" przy ul. Widok 19/186 w Warszawie.

Pieni?dze, kontakt z Polsk?, j?zyk

U?an Bator jest jedynym miastem, w którym bez problemu mo?na wymieni? pieni?dze. Trzeba uczyni? to niezw?ocznie, ?atwo da? si? oszuka?, nie znaj?c kursu dolara (1 dolar = 800 tugrików). Pobyt w stolicy warto te? wykorzysta? na kontakt z krajem. Telefon do Warszawy kosztuje ok. 12 dolarów trzeba wykupi? minimalnie trzy minuty. Za wys?anie strony faksu do Polski zap?acimy 6 dolarów, e-mail 2 dolary. Dwa ostatnie urz?dzenia dost?pne s? tylko na Poczcie G?ównej i w lepszych hotelach. Niestety, obecnie nie ma w Mongolii polskiego konsulatu, najbli?szy znajduje si? dopiero w Pekinie. W razie k?opotów nale?y uda? si? do Biura dla Obcokrajowców, mieszcz?cego si? w budynku naprzeciw dworca kolejowego. To jeden z nielicznych w Mongolii urz?dów, w którym mo?na dogada? si? po angielsku. Poza stolic? rzadko spotyka si? ludzi znaj?cych j?zyk rosyjski; przydatne okazuj? si? rozmówki.

Muzea, hotele

Wst?p do muzeów kosztuje przewa?nie 1 dolara. Tyle samo p?ac? tury?ci za dzie? pobytu w parkach narodowych (Orchon, Terelcz, Huwsgul). Wynaj?cie na miejscu ?rodka transportu lub noclegu bez uprzedniej rezerwacji nie jest trudne. W U?an Bator wiele hoteli oferuje lokum o zró?nicowanym standardzie i cenach. Doba w pokoju dwuosobowym kosztuje od 5 do 80 dolarów od osoby. Szczególnie godzien polecenia jest hotel dworcowy, apartament dwupokojowy z ?azienk? i telewizorem kosztuje tu 10 dolarów. Na prowincji przydaje si? namiot. Nale?y jednak unika? rozbijania si? w miastach, wa??saj?ce si? psy bywaj? bardzo niebezpieczne.

Jedzenie i Polaroid

Z wy?ywieniem w Mongolii nie ma problemu, mieszka?cy kraju s?yn? z go?cinno?ci. W ka?dej jurcie gospodarze podejm? podró?nych gor?c? straw?, nie ??daj?c niczego w zamian. Chc?c si? zrewan?owa?, najwi?ksz? przyjemno?? sprawimy robi?c im zdj?cia. Dlatego niezwykle przydatny jest aparat Polaroid.

Transport na miejscu

Podró?owanie po Mongolii utrudnia brak dogodnych dróg. Transport odbywa si? g?ównie za po?rednictwem jeepów. Cztery osoby z ?atwo?ci? wynajm? samochód z szoferem. Najcz??ciej stosowany przelicznik to 2,5 dolara za 100 km od osoby + benzyna. Nieco ta?sze s? autobusy , które - cho? bardzo stare - dzielnie spisuj? si? na mongolskich bezdro?ach. Wybieraj?c jednak ten ?rodek lokomocji trzeba pami?ta?, ?e wszystkie trasy przechodz? przez U?an Bator, nie ma bowiem w zasadzie bezpo?rednich po??cze? mi?dzy miastami. Nale?y te? uzbroi? si? w cierpliwo??; w razie awarii autobus mo?e utkn?? w stepie nawet na kilka dni. Zdecydowanie najta?sza i najwygodniejsza jest jazda kolej?. Jedyna linia kolejowa ma 1750 km d?ugo?ci i prowadzi z pó?nocy od granicy rosyjskiej na po?udnie do granicy chi?skiej. Bilet w klasie kupiejnej z U?an Bator do Sajnszandu, najdalej wysuni?tego miasta na pustyni Gobi, kosztuje ok. 7 dolarów. Na krótszych dystansach niezast?pione s?, oczywi?cie, konie. Za 10 dolarów mo?na wynaj?? wierzchowca na dwa dni.

?wi?ta w Mongolii

Planuj?c wypraw? do Mongolii warto uwzgl?dni? trwaj?cy od 11 do 13 lipca festiwal Naadam. W czasie corocznego ?wi?ta organizowane s? zawody strzeleckie, je?dzieckie i zapa?nicze, towarzyszy im barwna, tradycyjna oprawa w postaci parad i hucznych uczt, suto zakrapianych kumysem. Centralne uroczysto?ci odbywaj? si? w U?an Bator, ale nie mniej interesuj?ce s? lokalne obchody Naadamu w stolicach ajmaków.

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Azja - relacja Chiny on-line Mongolia. Kraj kobylim mlekiem p?yn?cy
Tej autorki: Warto si? zorientowa? Mongolia. Kraj kobylim mlekiem p?yn?cy

Opracowanie: Katarzyna Gryniewicz
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 1998-09-21