Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Samochodem przez Priba?tik?
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Oto kilka rad dla wybieraj?cych si? samochodem do krajów nadba?tyckich. Na prze?omie czerwca i lipca br. wyruszy?em z ?on? na tygodniow? wypraw? na Litw?, ?otw? i do Estonii.

Litwa

Obecnie samochody osobowe odprawiane s? na dwóch przej?ciach polsko-litewskich: w Budzisku i Ogrodnikach. Dwukrotnie przeje?d?ali?my przez Budzisko i musz? stwierdzi?, ?e nawet w przypadku, gdy na odpraw? oczekiwa?a wi?ksza liczba samochodów, wszelkie formalno?ci dokonywane by?y sprawnie. Po stronie litewskiej funkcjonuje system kartkowy, tzn. na pierwszym posterunku wr?czana jest karteczka z wpisan? liczb? osób podró?uj?cych samochodem, któr? nast?pnie po litewskiej odprawie granicznej i celnej nale?y zwróci?.

Poniewa? "Zielona Karta" nie obowi?zuje na terytorium Litwy, nale?y wykupi? za lity (kantor na miejscu; 1 lit = 1,15 z? , 1 USD = ok.3,97 lita) ubezpieczenie na 3 lub 5 dni (takie nam oferowano). Ubezpieczenie na 3 dni kosztuje 12 litów od samochodu (poj. 1400 ccm) i 10 litów od osoby (na opiek? zdrowotn?). Ubezpieczenie jest obowi?zkowe i na pewno upomni si? o nie litewska s?u?ba graniczna w momencie opuszczania ich kraju. Nam uda?o si? w drodze powrotnej nie wykupywa? tego ubezpieczenia i to tylko przez nieznajomo?? przepisów przez pracownic? agencji ubezpieczeniowej na ?otewsko-litewskim przej?ciu w Meitene. Oczywi?cie, brak ubezpieczenia wywo?a? oburzenie u litewskiego pogranicznika w momencie opuszczania Litwy na przej?ciu Lazdijai-Budzisko, ale po wyja?nieniu, ?e "tam" nam pozwolono jecha? "na Zielon? Kart?", pu?ci? nas dalej.

Po litewskich drogach (z ma?ymi wyj?tkami, np. przejazd przez Mariampol i odcinek Szawle-Taurogi) je?dzi si? dobrze, a jazda litewskimi autostradami jest naprawd? godna polecenia. Poruszanie si? po Wilnie nie sprawia trudno?ci, ?atwo te? o miejsca parkingowe w centrum. Za parkowanie nale?y zap?aci? u parkingowego (niewielka op?ata).

Nocowali?my na kempingu "Slenyje" w Trokach (dojazd oznaczony). Op?ata za osob? 8 Lt, za samochód osobowy - 6, za namiot - 4. Na miejscu prysznice z ciep?? wod?. W recepcji mo?na porozumie? si? po polsku lub po niemiecku. Do centrum Trok jest ok. 5 kilometrów. Samochód mo?na zostawi? na p?atnych parkingach przy wje?dzie do miasta (5 Lt, obowi?zuje ca?y dzie?).

Gor?co polecam odwiedzenie Góry Krzy?y, ok. 10 km na pó?noc od Szawli, w bok od drogi A12 (drogowskaz).

Wst?p do skansenu budownictwa ludowego w Rumszyszkach (na trasie Kowno-Wilno) - 6 Lt.
Litr benzyny bezo?owiowej 95 kosztuje 2,6-2,7 Lt.

?otwa

Granic? litewsko-?otewsk? przekraczali?my w Grenctale (na drodze Poniewie?-Bauska-Ryga) i we wspomnianym ju? Meitene (na drodze Ryga-Jelgawa-Szawle). Na pierwszym z przej??, mimo niewielkiej liczby samochodów, na odpraw? oczekiwali?my prawie godzin?. Zarówno tiry, samochody osobowe, jak i autobusy by?y puszczane do odprawy jednym pasem na zmian?: przez godzin? ci??arowe, po nich reszta. Na drugim z przej?? nie by?o podobnych problemów.

"Zielona Karta" obowi?zuje na terytorium ?otwy, w zwi?zku z czym wr?czaj?c j? przy kontroli ?otewskim pogranicznikom, unika si? wykupywania obowi?zkowego ubezpieczenia, o którym mowa w przewodniku Pascala "Litwa, ?otwa, Estonia oraz obwód kaliningradzki" (wyd. I - nie?cis?o?ci dotycz?ce ubezpiecze? przy podró?y samochodem).

Je?eli nie planujecie zwiedzania Rygi, starajcie si? nie zje?d?a? z obwodnicy. Nam zdarzy?o si? zjecha? i przedziera? si? przez centrum. Oprócz dziur w asfalcie i niedostatecznego oznaczenia, najwi?kszy problem mieli?my ze s?abo rozwi?zan? sygnalizacj? ?wietln? na skrzy?owaniach (nie spotka?em oddzielnego ?wiat?a reguluj?cego jazd? w lewo, co przy za?o?eniu tutejszych kierowców, ?e to w?a?nie on musi przejecha? skrzy?owanie, znacznie wyd?u?y?o nasz przejazd przez ?otewsk? stolic?).

Nocowali?my na kempingu "Juras Priede" w Saulrasti (Zvejniekciems, Upes iela 56a), ok. 50 km na pó?noc od Rygi. Dojazd na kemping jest oznaczony. Kemping po?o?ony jest w lesie, bardzo blisko morza, i to wszystko, co mog? dobrego o nim powiedzie?. Bardzo kiepskie warunki sanitarne, brak ciep?ej wody. W recepcji (w barze) mo?na si? porozumie? po rosyjsku. Za nocleg we w?asnym namiocie p?aci si? 2 Ls, w domku pami?taj?cym lata 70. - 3 Ls.

Litr benzyny bezo?owiowej 95 kosztuje 0,37-0,375 Ls.
Kurs ?ata: 1 USD = ok. 0,595 Ls.

Estonia

Granic? przekraczali?my na przej?ciu granicznym, na drodze Ryga-Parnawa-Tallin. Podobnie jak w przypadku ?otwy, o ile oka?e si? "Zielon? Kart?", nie trzeba wykupywa? dodatkowego ubezpieczenia.

Na nocleg wybrali?my kemping "Lemme", niedaleko granicy z ?otw?. Kemping po?o?ony jest w lesie. Za dwuosobowy domek zap?acili?my 120 kr. Zno?ne warunki sanitarne: s? prysznice i ciep?a woda. W recepcji obs?uga mówi po angielsku. Do centrum Tallina mo?na dojecha? samochodem i tam go zostawi? na jednym z parkingów. Parkowali?my na ulicy, gdzie za godzin? postoju trzeba by?o zap?aci? parkingowemu 48 kr.

Litr benzyny bezo?owiowej 95 - ok. 9,6 kr.
Kurs korony esto?skiej: 1 USD = ok.15,9 kr.

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Z pr?dem U?y Estonia - via Baltica Litwa   Pozostałe...
Tego autora: Po drogach i bezdro?ach Ba?kanów

Opracowanie: Jarek Smole?
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2000-07-30