Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Gruzja - mercedesy i pami?tki po komunizmie
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

W Polsce wielu ludzi t?skni za komunizmem. Uwa?a, ?e wtedy ?y?o im si? lepiej i chcia?oby jego powrotu. Wszystkich ich zach?cam do wybrania si? do Gruzji. Zobacz? tam to, do czego tak t?skni? - powszechn? bied?, szaro??, beznadziej? i ca?kowity brak perspektyw.

Gruzja jest krajem biednym. Wida? to wsz?dzie - na ulicach, w sklepach, w domach. Przy tym mnóstwo tam kontrastów - nie nale?y si? dziwi?, gdy zza rozwalaj?cego si? budynku wyje?d?a najnowszy mercedes. Zreszt? marka ta cieszy si? w Gruzji niezwyk?? popularno?ci?. Niestety, równie? ?le si? kojarzy, bowiem mercedesami je?d?? cz?onkowie wszechobecnej i wszechmocnej mafii.

Korupcja kwitnie wsz?dzie - do Gruzji nie wjedziesz (a ju? tym bardziej nie wyjedziesz) bez wy?o?enia kilkudziesi?ciu dolarów ?apówki. Mo?esz mie? tak?e problemy z komunikacj?. Podczas podró?y trzeba by? przygotowanym na kontrol? drogówki, która - ze wzgl?du na nasze bezpiecze?stwo - zaproponuje eskort?. Poniek?d maj? racj?. Tamtejsze drogi s? wybitnie gro?ne z powodu sporej ilo?ci kilkumetrowych dziur... Tak naprawd? najw?a?ciwszym typem samochodu, przydatnym w Gruzji, jest jeep. A ko?cz?c temat policjantów - trudno im si? dziwi? - od paru miesi?cy nie dostaj? pensji, ?yj? wi?c (dos?ownie i w przeno?ni) z ?apówek.

Kraj ten ma jednak kilka plusów. Nale?? do nich przede wszystkim urokliwe ko?ció?ki, malowniczo po?o?one w górach Kaukazu. W ogóle na terenie ca?ego kraju znajduje si? mnóstwo rozrzuconych zabytków, ?wiadcz?cych o ?wietno?ci Gruzji w ?redniowieczu. Przyk?adowo dawna stolica, Mccheta, mo?e si? poszczyci? okaza?? katedr? Sweti Choweli, z ?redniowiecznymi grobami w?adców.

Za to obecna stolica, Tbilisi, robi wra?enie przygn?biaj?ce, g?ównie z powodu zaniedbania. Co prawda jest tam par? interesuj?cych klasztorów, jak np. Lurd?i Monasteri ("B??kitny Monastyr") z XII w., jednak samo miasto wydaje si? do?? szare i ponure. W Tbilisi nale?y jednak koniecznie przespacerowa? si? g?ówn? ulic? miasta. Mo?na tam zobaczy? demonstracj? antyprezydenck?, kupi? sobie portret Józefa Stalina lub zje?? hamburgera w jedynym w kraju McDonaldzie.

 1 2 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Przewodnik Tarnów-Przemy?l-Suczawa-Bukareszt-Stambu?-Tbilisi Wschodnia Turcja, Gruzja i Armenia
Tego autora: Wschodnia Turcja, Gruzja i Armenia

Opracowanie: Micha? Lubina
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2002-11-07