Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Nepalska przygoda
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Ciep?a odzie? by?a nam potrzebna w zasadzie tylko podczas pokonywania prze??czy Thorung La (5416 m), nie mo?na si? jednak bez niej obej??. Na pozosta?ych odcinkach szlaku, nawet na wysoko?ciach przekraczaj?cych 3000 m.n.p.m, w ci?gu dnia s?o?ce ?wieci tak mocno, ?e spokojnie mo?na i?? w podkoszulku i krótkich spodenkach.

Ponadto nale?y kupi? w Kathmandu map? szlaku, dobrze mie? równie? kompas (chyba, ?e kogo? sta? na luksus w postaci aparatu GPS, uwa?am jednak, ?e jest zb?dny).

Dobrze mie? równie? kubek blaszany, na szlaku mo?na bowiem kupi? wrz?tek i zala? nim np. zupk? chi?sk?, lub herbat?. Nie ma sensu bra? grza?ki (przydawa?a nam si? na okr?g?o w Indiach), bo cho? prawie nic nie wa?y w pokojach nie ma gniazdek elektrycznych, a obs?uga nie pozwoli na podgrzewanie wody, bo nie maj? w tym ?adnego interesu.

?adowanie baterii do aparatów cyfrowych jest darmowe i nie stwarza problemów. Warto jednak mie? komplet zapasowych. Odno?nie filmów do aparatów analogowych, to nale?y si? w nie zaopatrzy? w Kathmandu, pami?taj?c, ?e trasa oferuje nieprzebrane bogactwo potencjalnych motywów do zdj??. Dlatego trzeba kupi? wystarczaj?c? ilo?? klisz. Te na szlaku s? cz?sto stare i b. drogie. Osobi?cie wypstryka?em ich w górach 12, a i tak musia?em si? cz?sto powstrzymywa?. Odno?nie aparatu - najlepiej lustrzank?. Statyw nie jest konieczny, cho? dzi?ki niemu zrobi?em kilka naprawd? dobrych zdj??.

Jedzenie na szlaku dro?eje wraz ze wzrostem wysoko?ci, dochodz?c do olbrzymich, jak na Nepal, sum. Nale?y jednak pami?ta?, ?e wi?kszo?? produktów musi zosta? dostarczona na miejsce przez os?y (których zreszt? spotyka si? dziesi?tki ka?dego dnia), a w stosunku do tego co oferuj? Himalaje, koszta i tak s? b. niskie. W schroniskach nie mo?na si? równie? targowa?, gdy? ceny s? ustalane odgórnie przez rz?d. Czasami w?a?ciciele schronisk oferuj? darmowy nocleg (cho? i tak 60 rupii za dwójk? to kupa ?miechu), g?ówny zysk czerpi? bowiem z ?ywienia w?drowców. Dlatego nie wolno sto?owa? si? w innym schronisku, ni? w tym, w którym si? mieszka. Takie s? zasady i nale?y ich przestrzega?!

Nale?y te? mie? pod r?k? 1000 rupii na wypadek spotkania z maoistami. Lepiej nie odlicza? w takiej sytuacji wymaganej kwoty z grubego pliku pozosta?ych pieni?dzy potrzebnych do ko?ca wyprawy.

Przede wszystkim potrzebny jest zdrowy rozs?dek, w ten sposób mo?na unikn?? wielu czyhaj?cych w górach niebezpiecze?stw.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Zobaczy? Nepal Twarze Nepalu Góry Nepalu - Szlak wokó? masywu Annapurny   Pozostałe...
Tego autora: Zobaczy? Nepal Twarze Nepalu Góry Nepalu - Szlak wokó? masywu Annapurny   Pozostałe...

Tekst: Piotr Ptak
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2005-06-06