Ukraina (Krym). Fot. Krzysztof Byrski
Ukraina (Krym). Fot. Krzysztof Byrski