Mo?e kanion to zbyt dumna nazwa, wi?c niech b?dzie kanionik
Mo?e kanion to zbyt dumna nazwa, wi?c niech b?dzie kanionik