?uk triumfalny. Dzi? jest to skrzy?owanie rzymskiej drogi ze wspó?czesn? asfaltówk?. W czasach Zenobii rzymska arteria skr?ca?a tutaj w prawo. Ten nietypowy uk?ad ulic w tamtych czasach wi?za? si? z rozbudow? miasta.
?uk triumfalny. Dzi? jest to skrzy?owanie rzymskiej drogi ze wspó?czesn? asfaltówk?. W czasach Zenobii rzymska arteria skr?ca?a tutaj w prawo. Ten nietypowy uk?ad ulic w tamtych czasach wi?za? si? z rozbudow? miasta.