Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Szwajcaria - wodospady Renu
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Szwajcaria to kraj piekielnie drogi i w zwi?zku z tym niezbyt cz?sto odwiedzany przez polskich turystów. O tym, ?e mo?na wspaniale sp?dzi? tam czas, nie wydaj?c wcale maj?tku, przekonali?my si? podczas ubieg?orocznego urlopu. Tym jednak, którzy tylko przeje?d?aj? przez Szwajcari? w drodze do innych zak?tków Europy, chcia?abym poleci? nie lada atrakcj? - po?o?one tu? za granic? z Niemcami wodospady Renu.

Jad?c ze Stuttgartu przekraczamy granic? i jedziemy dalej do Schaffhausen - tu ju? drogowskazy kieruj? nas do Rheinfall. Wiod?ca do nich droga rozwidla si?, tak wi?c wodospady - najwi?ksze w Europie bior?c pod uwag? masy przep?ywaj?cej wody - podziwia? mo?na zarówno z jednego, jak i drugiego brzegu Renu. Wybieramy widok od strony po?udniowej - tu wodospad podziwia? mo?na z bliska.

Samochód parkujemy na wyznaczonym, rozleg?ym (i bezp?atnym!) parkingu. St?d do celu jest ju? tylko oko?o 15 minut spacerem. Pogoda jest przepi?kna i kierunek wycieczki nie budzi w?tpliwo?ci - z parkingu pod??aj? tam po prostu wszyscy. Dochodzimy do pi?knie utrzymanego zamku Schloss Laufen, podziwiamy widok z dziedzi?ca, a potem kierujemy si? do kasy. Wst?p do miejsc widokowych kosztuje 1 CHF (ok. 2,7 z?) od osoby doros?ej. Docieramy do sieci platform i ganków. Mo?na tu stan?? tak blisko kipieli, ?e zag?usza ona rozmowy, a wodny py? pokrywa twarze i obiektywy aparatów fotograficznych. Masy wody przedzieraj?cej si? z hukiem przez ska?y robi? imponuj?ce wra?enie. Z góry wida? ?odzie z turystami, wyruszaj?ce z przeciwleg?ego brzegu, by podp?yn?? w kierunku spadaj?cych mas wodnych. W s?oneczny dzie? - a jest to w dodatku niedziela - spotka? tu mo?na ludzi przeró?nych nacji, niekiedy bardzo dla nas egzotycznych.

Pe?ni wra?e? ko?czymy zwiedzanie i t? sam? drog? wracamy do samochodu. Przed nami jest jeszcze dalsza podró? przez Szwajcari?. Tego samego dnia docieramy do wybranej przez nas na baz? wypadow? miejscowo?ci Grindenwald, po?o?onej w sercu szwajcarskich Alp. Ale to ju? zupe?nie inna historia...

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku


Opracowanie: Alina Wachowska
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2000-04-17