Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Pilgrim's Rest, miasto - muzeum w Po?udniowej Afryce
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

S? takie miejsca na ?wiecie, ?e ?adna broszura czy przewodnik turystyczny nie s? w stanie s?owami opisa? pi?kna krajobrazu, kolorów przyrody i jej d?wi?ków - ciszy, któr? zak?óca ?piew ptaków, szumu wodospadów i panoramicznych widoków ujmuj?cych za serca. Tak jest w God's Windows, w Górach Drakensberge, w Prowincji Mpumalanga, niedawno jeszcze Ester Transvaal, w Po?udniowej Afryce.

Okoliczna przyroda jest niezwykle ró?norodna - w pami?ci na d?ugo pozostaj? widoki wodospadów: Mac-Mac, którego wody spadaj? z wysoko?ci 56 metrów, Lone Creek, Berlin Falls, Lisbon Falls i wielu innych.

Nie jest to jedyne bogactwo tej okolicy, bo ska?y kryj? tu cenne minera?y, diamenty i z?oto. Jad?c z Sabie drog? R 532 w kierunku Graskop, a nast?pnie w lewo, drog? R 533, po 13 kilometrach przejedziemy przez Jubert Bridge, zabytkowy, murowany most, który ??czy brzegi Blyde River.

Most ten, zbudowany w 1896 roku, jest obecnie pomnikiem narodowym. Tu w?a?nie zaczyna si? historia Pilgrim's Rest - miejscowo?ci i kopalni z?ota. Obecnie Pilgrim's Rest jest jednym z niewielu na ?wiecie pomników przesz?o?ci zachowanych bez zmian do dnia dzisiejszego.

Wszystko zacz??o si? w 1873 roku, gdy William Trafford, "Wheelbarrow", odnalaz? samorodek z?ota w strumieniu sp?ywaj?cym z Gór Drakensbergu. Wheelbarrow pocz?tkowo nazwa? to miejsce Patterson. Wiadomo?? o z?ocie rozesz?a si? szybko. W ci?gu dwóch lat obozowa?o tu ju? 1500 poszukiwaczy, wyp?ukuj?c z?oto w wodach strumienia. Przybyli oni mi?dzy innymi z Kalifornii i Australii. Sta?o si? oczywiste, ?e to bogactwo musi si? kiedy? wyczerpa?.

Dok?adnie nie wiadomo, jak powsta?a nazwa Pilgrim's Rest. By? mo?e od powiedzenia Williama Trafforda, który wita? nowo przyby?ych s?owami: "Hier kom nog'n pelgrim om te rus", co znaczy?o: "Tu przyjdzie jeszcze pielgrzym, ?eby odpoczywa?". I mia? racj?, bo miejscowo?? ta wci?? jest ?ywym muzeum gor?czki z?ota minionych lat. Dzisiaj wielu odwiedza to miejsce, ?eby odpocz?? lub prze?y? przygod? szukaj?c z?otego szcz??cia w wodach strumienia, który jak dawniej niestrudzenie toczy swe kryszta?owe wody.

Namioty szybko zmieni?y si? w trwa?e budowle z drewna i ocynkowanej blachy. Ich wyposa?enie stanowi?y cz?sto meble zrobione ze skrzynek po dynamicie, którego u?ywano do wysadzania i kruszenia ska?. Ka?dy z poszukiwaczy otrzymywa? dzia?k? o powierzchni 50 metrów kwadratowych, na której w wodach strumienia wyp?ukiwa? urobek, u?ywaj?c specjalnych sit i koryt. Te narz?dzia codziennej pracy poszukiwaczy z?ota mo?na jeszcze dzisiaj tu zobaczy?.

 1 2 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Zimowa sawanna w RPA

Opracowanie: Józef Stanis?aw Rozp?och
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 1999-04-15