Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Turcja. Opowie?? z podró?y
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Pokój by? niczego sobie. W Polsce za podobny trzeba by?oby zap?aci? przynajmniej dwa razy tyle. Zrzucamy graty, bierzemy prysznic i nie trac?c czasu wychodzimy. Tego dnia niczego konkretnego nie mieli?my zamiaru zwiedza?. Chodzimy po mie?cie od zabytku do zabytku, nie wchodz?c jednak do ?rodka, rozgl?damy si? i ch?oniemy atmosfer? tego ruchliwego miasta. Jest to dobra strategia, je?li zamierza si? sp?dzi? w danym miejscu jeszcze kilka dni.

Pomimo ha?asu, spalin, gor?ca, brudu i wszechobecnych sprzedawców Stambu? wywar? na mnie bardzo pozytywne wra?enie. Meczety, minarety, kobiety ubrane od stóp do g?ów, zabytki jeszcze z czasów bizantyjskich, przepych pa?aców i brudne dzieci sprzedaj?ce wod? z lodem na kubeczki, Z?oty Róg i zat?oczony Bosfor... Wszystko to w po??czeniu z tak odmienn? od innych miast europejskich atmosfer? sk?ada?o si? na niezapomnian? egzotyk? miejsca. Je?li do tego doliczy si? niskie ceny i serdeczno?? napotkanych ludzi (nie mówi? o handlarzach)... efekt pora?aj?cy! Po po?udniu udajemy si? do podziemnych Cystern Rzymskich (naprawd? warto zobaczy? - 2 USD na ISIC). W ?rodku jest przyjemnie ch?odno. Subtelnie pod?wietlone kolumny podtrzymuj?ce strop s? cz??ciowo zanurzone w wodzie, a zwiedzaj?cy mog? porusza? si? po specjalnym, drewnianym pomo?cie. U podstawy niektórych kolumn s? ciekawy rze?by, np. po?o?ona na boku wielka g?owa Meduzy. Cicha muzyka puszczana z g?o?ników dope?nia wra?enie niesamowito?ci. Gdy mieli?my ju? wychodzi?, dowiadujemy si?, ?e za chwil? odb?dzie si? koncert na flet (w lecie codziennie o 16). Oczywi?cie zostajemy i wcale tej decyzji nie ?a?ujemy. Wr?cz przeciwnie.

Ozdobna brama uniwersytetu w Stambule
Po posi?ku na tarasie pensjonatu, z którego wida? morze Marmara, w?óczymy si? jeszcze kilka godzin po Sultanahmed i okolicach. Po zapadni?ciu zmroku wiele zabytków jest efektownie pod?wietlanych, a przy Sultanahmed Camii (B??kitnym Meczecie) odbywa si? codziennie widowisko "?wiat?o i D?wi?k". Niestety, akurat tego dnia przedstawienie by?o w j?zyku tureckim, tak wi?c niewiele by?em w stanie zrozumie? z "historii Stambu?u", chocia? i tak nie chodzi?o w tym wszystkim o komentarz, a o wspania?? gr? ró?nokolorowych ?wiate? na budynku ogromnego meczetu i sze?ciu przylegaj?cych minaretach. Przedstawienie odbywa si? codziennie po zachodzie s?o?ca w trzech j?zykach (angielski, niemiecki, turecki), ka?dy w innym dniu.

Zapomnia?em jeszcze doda?, ?e w biurach turystycznych zauwa?yli?my oferty lotów do ró?nych miast Europy za ?miesznie niskie pieni?dze. Na przyk?ad Düsseldorf - 28 USD, Amsterdam bodaj?e 65 USD. By?a to jednak tylko krótka, sezonowa obni?ka cen i po powrocie do Stambu?u (pocz?tek sierpnia) okaza?o si?, ?e jest ju? dawno nieaktualna. Mo?e jednak kto? si? za?apie w przysz?ym roku?

DZIE? 5


Stambu? - Bursa Prawie ca?y dzie? w drodze. ?eby wydosta? si? z Sultanahmed na nowy dworzec autobusowy, trzeba wsi??? w szybki tramwaj na Ordu Caddesi, który z wygl?du przypomina troch? nowoczesny poci?g, dosta? si? w okolic? dzielnicy Aksaray, a stamt?d ju? blisko do pierwszej stacji metra. Wysiada si? na stacji Otogar czyli Dworzec autobusowy. Dobra rada: je?eli podró?ujecie w wi?kszej grupie, niech jedna osoba zostanie z plecakami w pobli?u wyj?cia z metra, a reszta mo?e si? uda? w poszukiwaniu najta?szego biletu w danym kierunku. Zmniejsza si? w ten sposób ryzyko, ?e opadn? was naganiacze, dla których widok plecaka jest sygna?em wywo?awczym. Dworzec autobusowy jest gigantyczny, a biur przewozowych jakie? 200.

Uda?o nam si? utargowa? 10% ceny biletu na kart? ISIC, co jest ewenementem. Ostateczna cena wynosi?a 6 USD od osoby, wliczaj?c prowizj? 0,30 USD, jak? na naszych oczach otrzyma? facet, który nas do tego biura przyprowadzi?. Mimo ?e Bursa jest oddalona tylko o jakie? 350 km, podró? zabiera nam prawie ca?y dzie?. Najpierw przepychamy si? przez korki Stambu?u, potem stoimy ze 2 godziny w kolejce na prom. Nast?pnie przeprawa promem przez w?sk? zatok? morza Marmara i dalej przez Yalove ju? do Bursy. My?l?, ?e szybciej, ciekawiej i za podobn?, je?eli nie ni?sz? cen? mo?na skorzysta? z promu bezpo?rednio ze Stambu?u do Yalovy po drugiej stronie morza i dopiero stamt?d pojecha? autobusem do Bursy.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4 5 6 7 8 9... 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Odyseja - 3200 lat pó?niej, czyli rowerem do Troi Przewodnik Tarnów-Przemy?l-Suczawa-Bukareszt-Stambu?-Tbilisi Sam z samym, sob? czyli rowerem przez Turcj?   Pozostałe...
Tego autora: Turcja i Iran, Pakistan, Indie Kilka rad dla wybieraj?cych si? do Turcji

Opracowanie: Bartosz Koz?owski
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 1998-06-15